Status: Ongoing

Server time: 11.12.2023 09:37

Tender card #1/2022/25/NLZ
VZOR: Lesnícke služby v ťažbovom procese na OZ Vihorlat na obdobie 2023 - 2026

Information

ID of tender
30709
Name of content of tender
VZOR: Lesnícke služby v ťažbovom procese na OZ Vihorlat na obdobie 2023 - 2026
Tender ref. no.
1/2022/25/NLZ
Public tender journal ref. no.
40572-MSS
EU journal ref. no.
2022/S 175-495891
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Services
Estimated value
52 131 640,66 EUR
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
Further CPV
77230000-1 - Services incidental to forestry
Tender split into parts
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Opis predmetu zákazky je pre všetky časti (pre časť „1“- VC1 Zubenské, pre časť „2“ - VC3 Jablonka, pre časť „3“- VC3 Iľovnica, pre časť „4“- VC4 Jabloň, pre časť „5“- VC5 Veské, pre časť „6“- VC6 Krosná, pre časť „7“- VC7 Brestov, pre časť „8“- VC8 Hubková, pre časť „9“ -VC9 Kamenica, pre časť „10“-VC10 Píla, pre časť „11“- VC11Čabiny, pre časť„12“- VC12 Magura, pre časť „13“- VC13 Svetlice, pre časť „14“-VC14 Výrava, pre časť „15“-VC15 Ňagov, pre časť „16“-VC16 Danová, pre časť „17“-VC17 Remetské Hámre sever, pre časť „18“-VC18 Remetské Hámre juh, pre časť „19“-VC19 Bačkov, pre časť „20“-VC20 Dargov, pre časť „21“-VC21 Veľaty, pre časť „22“-VC22 Bodrog, pre časť „23“-VC23 Strážske, pre časť „24“-VC24 Ubľa, pre časť „25“-VC25 Porúbka, pre časť „26“-VC26 Potašňa, pre časť „27“-VC27 Korunková , pre časť „28“-VC28 Repejov, pre časť „29“-VC29 Havaj, pre časť „30“-VC30 Poľana, pre časť „31“-VC31 Jablonovec, pre časť „32“-VC32 Rybník, pre časť „33“-VC33 Potočky, pre časť „34“-VC34 Pakostov, pre časť „35“-VC35 Vlčie, pre časť „36“-VC36 Hučok, pre časť „37“-VC37 Karná, pre časť „38“-VC38 Ohradzany, pre časť „39“-VC39 Petrovec, pre časť „40“-VC40 Dubová, pre časť „41“-VC41 Šimonka, pre časť „42“-VC42 Laš, pre časť „43“-VC43 Lipová, pre časť „44“-VC44 Makovica, pre časť „45“-VC45 Diel, pre časť „46“-VC46 Vyžnik, pre časť „47“-VC47 Oľšava, pre časť „48“VC 48 Obora, pre časť „49“-VC49 Ciganov, pre časť „50“-VC51 Domaša, pre časť „51“-VC51 Inoc ) rovnaký.
Predmetom zákazky je realizácia služieb ťažbovom procese. Lesnícke služby predstavujú proces zahrňujúci výrub stromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste. Ide o odbornú činnosť zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch takým spôsobom a v takom rozsahu, aby sa uchovala ich biologická diverzita, odolnosť, produkčná a obnovná schopnosť, životnosť a schopnosť plniť funkcie lesov. Ide o diferencované hospodárenie v lesoch, pri ktorom sa zohľadňujú rozmanité prírodné, porastové, hospodárske, ekonomické a spoločenské podmienky a požiadavky uplatnené pri vyhotovení a realizácií programu starostlivosti o lesy a postupy podľa osobitných predpisov pri odstraňovaní následkov mimoriadnych okolností a nepredvídaných škôd na lesoch. Konkrétne kombinácie technológií pre jednotlivé porasty sú uvedené v prílohe súťanžných podkladov „Rozsah zákazky a cenová ponuka“.

Verejný obstarávateľ predpokladá vydávanie konkrétnych objednávok v dopredu neurčitých, nepravidelných intervaloch, ktoré budú závisieť od aktuálnych potrieb verejného obstarávateľa.
Zábezpeka pre každú časť zákazky je 2 000,00EUR .

Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

For evaluation the price is determined

not including VAT

Notes

1) Verejný obstarávateľ bude pri komunikácií s uchádzačmi, resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20, ods. 3 ZVO prostredníctvom zabezpečeného komunikačného rozhrania IS JOSEPHINE. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v tomto verejnom obstarávaní elektronickou formou, ktorá zabezpečí trvalé
zachytenie ich obsahu, prostredníctvom IS JOSEPNINE dostupného na adrese https://josephine.proebiz.com. Uvedené platí aj pre komunikáciu pri jednotlivých Výzvach na predkladanie ponúk

2) Uchádzač predloží ponuku na kompletné zabezpečenie časti „1“ alebo časti „2“ alebo časti „3“... predmetu zákazky. Uchádzač môže predložiť ponuku na časť „1“ alebo na časť „2“ alebo časti „3“... predmetu zákazky samostatne, alebo na všetky časti predmetu zákazky v jednej ponuke.

3) Zábezpeka ponúk sa vyžaduje. Zábezpeka je poskytnutie bankovej záruky za uchádzača, poistenie záruky alebo zloženie finančných prostriedkov na účet verejného obstarávateľa v banke alebo v pobočke zahraničnej banky.
Výška zábezpeky je stanovená vo výške:
a) pre časť 1: 2000,00 EUR
b) pre časť 2: 2000,00 EUR
c) pre časť xxx: 2000,00 EUR
Podmienky zloženia zábezpeky - zloženie finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa - finančné prostriedky musia byť zložené na účet verejného obstarávateľa číslo:SK8902000000000000509632, s uvedením variabilného symbolu: IČO uchádzača a s uvedením textu v poznámke pre prijímateľa: „Zábezpeka VO tažba - čcast 1“ alebo „Zábezpeka VO ťažba - časť 2“ alebo „Zábezpeka VO ťažba - časť 3“ alebo „Zábezpeka VO ťažba - časť 1+2+3". Podmienky zloženia zábezpeky - poskytnutie bankovej záruky za uchádzača a podmienky zloženia zábezpeky - poistenie záruky za uchádzača sú uvedené v súťažných podkladoch.

4) Verejný obstarávateľ rozhodol, že v zmysle zákona o verejnom obstarávaní sa vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa § 40 ZVO uskutoční po vyhodnotení ponúk podľa § 53 ZVO systémom superrevers.

5) Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného alebo iného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to aj v prípade, že verejný obstarávateľ neprijme ani jednu z predložených ponúk alebo zruší tento postup zadávania zákazky

6) Verejný obstarávateľ v súlade s § 11 ZVO neuzavrie zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Povinnosť sa vzťahuje aj na subdodávateľa po celú dobu trvania. Víťazný uchádzač je povinný nahlásiť objednávateľovi zmenu subdodávateľa, ak ku nej dôjde v priebehu platnosti zmluvy. Povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora sa vzťahuje na každého člena skupiny dodávateľov.

7) Verejný obstarávateľ môže uzavrieť jednotlivé zmluvy s úspešnými uchádzačmi v jednotlivých častiach najskôr jedenásty deň odo dňa odoslania informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk, ak nebola doručená žiadosť o nápravu, ak žiadosť o nápravu bola doručená po uplynutí lehoty alebo ak neboli doručené námietky.

8) Uchádzač zo Slovenskej republiky NIE JE povinný predkladať doklady podľa § 32, ods. 2, písm. b), písm. c), písm. e) a písm. d), nakoľko verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy. Uchádzač JE povinný predkladať doklady podľa § 32, ods. 2, písm. a) a písm. f), nakoľko verejný obstarávateľ nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy.

9) Predmetné verejné obstarávanie nie je obstarávanie inovácií, nie je zamerané na zelené verejné obstarávanie. Predmetné verejné obstarávanie je zamerané na spoločensky zodpovedné VO.

Socially Responsible Tender

Yes

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
12.10.2022 09:00:00 (Online access to bids)
Planned opening of bids
12.10.2022 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
LESY SR, Organizačná zložka OZ Vihorlat
Address
Čemernianska 136
Vranov nad Topľou
09303, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Igor Nemec
igor.nemec@lesy.sk
+421 918333822

Documents

časť„1“- VC1 Zubenské

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
3 961 065,35 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
Further CPV
77230000-1 - Services incidental to forestry
Outcome of tender
Framework Agreement

časť „2“ - VC 2 Jablonka

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
1 869 591,24 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
Further CPV
77230000-1 - Services incidental to forestry
Outcome of tender
Framework Agreement

časť „3“ - VC 3 Iľovnica

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
1 439 035,24 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
Further CPV
77230000-1 - Services incidental to forestry
Outcome of tender
One-off Contract

časť „4“ - VC 4 Jabloň

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
1 879 801,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
Further CPV
77230000-1 - Services incidental to forestry
Outcome of tender
Framework Agreement

časť „5“ - VC 5 Veské

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
696 579,50 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
Further CPV
77230000-1 - Services incidental to forestry
Outcome of tender
Framework Agreement

časť „6“ - VC 6 Krosná

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
611 819,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
Further CPV
77230000-1 - Services incidental to forestry
Outcome of tender
Framework Agreement

časť „7“ - VC 7 Brestov

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
648 299,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
Further CPV
77230000-1 - Services incidental to forestry
Outcome of tender
Framework Agreement

časť „8“ - VC 8 Hubková

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
480 551,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
Further CPV
77230000-1 - Services incidental to forestry
Outcome of tender
Framework Agreement

časť „9“ - VC 9 Kamenica

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
508 833,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
Further CPV
77230000-1 - Services incidental to forestry
Outcome of tender
Framework Agreement

časť „10“ - VC 10 Píla

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
464 245,50 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
Further CPV
77230000-1 - Services incidental to forestry
Outcome of tender
Framework Agreement

časť „11“ - VC 11 Čabiny

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
927 583,19 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
Further CPV
77230000-1 - Services incidental to forestry
Outcome of tender
Framework Agreement

časť „12“ - VC 12 Magura

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
1 099 807,18 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
Further CPV
77230000-1 - Services incidental to forestry
Outcome of tender
Framework Agreement

časť „13“ - VC 13 Svetlice

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
1 073 176,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
Further CPV
77230000-1 - Services incidental to forestry
Outcome of tender
Framework Agreement

časť „14“ - VC 14 Výrava

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
1 113 013,20 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
Further CPV
77230000-1 - Services incidental to forestry
Outcome of tender
Framework Agreement

časť „15“ - VC 15 Ňagov

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
786 054,61 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
Further CPV
77230000-1 - Services incidental to forestry
Outcome of tender
Framework Agreement

časť „16“ - VC 16 Danová

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
936 127,62 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
Further CPV
77230000-1 - Services incidental to forestry
Outcome of tender
Framework Agreement

časť „17“ - VC 17 Remetské Hámre sever

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
3 130 589,80 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
Further CPV
77230000-1 - Services incidental to forestry
Outcome of tender
Framework Agreement

časť „18“ - VC 18 Remetské Hámre juh

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
2 011 700,21 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
Further CPV
77230000-1 - Services incidental to forestry
Outcome of tender
Framework Agreement

časť „19“ – VC 19 Bačkov

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
979 966,70 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
Further CPV
77230000-1 - Services incidental to forestry
Outcome of tender
Framework Agreement

časť „20“ - VC 20 Dargov

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
772 174,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
Further CPV
77230000-1 - Services incidental to forestry
Outcome of tender
Framework Agreement

časť „21“ - VC 21 Veľaty

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
446 335,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
Further CPV
77230000-1 - Services incidental to forestry
Outcome of tender
Framework Agreement

časť „22“ - VC 22 Bodrog

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
142 414,10 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
Further CPV
77230000-1 - Services incidental to forestry
Outcome of tender
Framework Agreement

časť „23“ - VC 23 Strážske

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
611 432,20 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
Further CPV
77230000-1 - Services incidental to forestry
Outcome of tender
Framework Agreement

časť „24“ - VC 24 Ubľa

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
4 994 960,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
Further CPV
77230000-1 - Services incidental to forestry
Outcome of tender
Framework Agreement

časť „25“ - VC 25 Porúbka

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
1 917 230,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
Further CPV
77230000-1 - Services incidental to forestry
Outcome of tender
Framework Agreement

časť „26“ – VC 26 Potašňa

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
950 644,67 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
Further CPV
77230000-1 - Services incidental to forestry
Outcome of tender
Framework Agreement

časť „27“ - VC 27 Korunková

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
646 396,52 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
Further CPV
77230000-1 - Services incidental to forestry
Outcome of tender
Framework Agreement

časť „28“ - VC 28 Repejov

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
675 119,65 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
Further CPV
77230000-1 - Services incidental to forestry
Outcome of tender
Framework Agreement

časť „29“ - VC 29 Havaj

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
535 552,58 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
Further CPV
77230000-1 - Services incidental to forestry
Outcome of tender
Framework Agreement

časť „30“ - VC 30 Poľana

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
635 727,02 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
Further CPV
77230000-1 - Services incidental to forestry
Outcome of tender
Framework Agreement

časť „31“ - VC 31 Jablonovec

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
911 535,48 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
Further CPV
77230000-1 - Services incidental to forestry
Outcome of tender
Framework Agreement

časť „32“ - VC 32 Rybník

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
816 560,90 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
Further CPV
77230000-1 - Services incidental to forestry
Outcome of tender
Framework Agreement

časť „33“ - VC 33 Potočky

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
852 600,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
Further CPV
77230000-1 - Services incidental to forestry
Outcome of tender
Framework Agreement

časť „34“ - VC 34 Pakostov

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
956 000,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
Further CPV
77230000-1 - Services incidental to forestry
Outcome of tender
Framework Agreement

časť „35“ - VC 35 Vlčie

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
838 400,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
Further CPV
77230000-1 - Services incidental to forestry
Outcome of tender
Framework Agreement

časť „36“ - VC 36 Hučok

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
926 500,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
Further CPV
77230000-1 - Services incidental to forestry
Outcome of tender
Framework Agreement

časť „37“ - VC 37 Karná

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
925 300,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
Further CPV
77230000-1 - Services incidental to forestry
Outcome of tender
Framework Agreement

časť „38“ - VC 38 Ohradzany

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
895 700,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
Further CPV
77230000-1 - Services incidental to forestry
Outcome of tender
Framework Agreement

časť „39“ - VC 39 Petrovec

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
817 600,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
Further CPV
77230000-1 - Services incidental to forestry
Outcome of tender
Framework Agreement

časť „40“ - VC 40 Dubová

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
576 206,80 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
Further CPV
77230000-1 - Services incidental to forestry
Outcome of tender
Framework Agreement

časť „41“ - VC 41 Šimonka

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
589 144,40 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
Further CPV
77230000-1 - Services incidental to forestry
Outcome of tender
Framework Agreement

časť „42“ - VC 42 Laš

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
462 303,40 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
Further CPV
77230000-1 - Services incidental to forestry
Outcome of tender
Framework Agreement

časť „43“ - VC 43 Lipová

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
744 754,40 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
Further CPV
77230000-1 - Services incidental to forestry
Outcome of tender
Framework Agreement

časť „44“ - VC 44 Makovica

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
598 533,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
Further CPV
77230000-1 - Services incidental to forestry
Outcome of tender
Framework Agreement

časť „45“ - VC 45 Diel

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
535 090,40 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
Further CPV
77230000-1 - Services incidental to forestry
Outcome of tender
Framework Agreement

časť „46“ – VC46 Vyžnik

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
700 861,20 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
Further CPV
77230000-1 - Services incidental to forestry
Outcome of tender
Framework Agreement

časť „47“ - VC 47 Oľšava

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
676 504,40 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
Further CPV
77230000-1 - Services incidental to forestry
Outcome of tender
Framework Agreement

časť „48“ - VC 48 Obora

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
674 616,80 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
Further CPV
77230000-1 - Services incidental to forestry
Outcome of tender
Framework Agreement

časť „49“ - VC 49 Ciganov

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
577 543,20 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
Further CPV
77230000-1 - Services incidental to forestry
Outcome of tender
Framework Agreement

časť „50“ - VC 50 Domaša

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
488 326,80 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
Further CPV
77230000-1 - Services incidental to forestry
Outcome of tender
Framework Agreement

časť „51“ - VC 51 Inoc

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
621 735,40 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
Further CPV
77230000-1 - Services incidental to forestry
Outcome of tender
Framework Agreement