Status: Ongoing

Server time: 11.12.2023 10:14

Tender card #2/2022/25/NLZ
VZOR: Lesnícke služby v pestovnom procese na organizačnej zložke OZ Vihorlat na obdobie 2023 - 2026

Information

ID of tender
34684
Name of content of tender
VZOR: Lesnícke služby v pestovnom procese na organizačnej zložke OZ Vihorlat na obdobie 2023 - 2026
Tender ref. no.
2/2022/25/NLZ
Public tender journal ref. no.
48605 - MSS
EU journal ref. no.
2022/S 228-657210
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Services
Estimated value
11 858 289,28 EUR
Main CPV
77230000-1 - Services incidental to forestry
Tender split into parts
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Opis predmetu zákazky je pre všetky časti rovnaký.

Predmetom zákazky je realizácia lesníckych služieb v pestovnom procese. Na účely tohto verejného obstarávania predstavujú tietoi služby súbor prác, zahrňujúcich čistenie plôch od zvyškov po ťažbe, príprava pôdy na obnovu lesa, obnovu lesa sadbou alebo sejbou, následnú starostlivosť o mladé lesné porasty ich ochranou proti burine, zveri a ich výchovu prerieďovaním a odstraňovaním nežiaducich drevín z porastu za účelom ich skvalitnenia a stability. Túto základnú starostlivosť doplňujú práce v ochrane lesa, zamerané na prevenciu a priamu obranu proti škodlivým činiteľom, práce na odstraňovaní inváznych bylín a drevín, ostatné pestovateľské práce, práce na zachovaní a reprodukcii genofondu lesných drevín a práce na udržiavaní lesnej dopravnej siete pre potreby realizácie pestovateľskej činnosti. Ide o odbornú činnosť, zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch takým spôsobom a v takom rozsahu, aby sa uchovala ich biologická diverzita, odolnosť, produkčná a obnovná schopnosť, životnosť a schopnosť plniť produkčné, sociálne a ekologické funkcie lesov. Ide o diferencované hospodárenie v lesoch, pri ktorom sa zohľadňujú rozmanité prírodné, porastové, hospodárske, ekonomické a spoločenské podmienky a požiadavky, uplatnené pri vyhotovení a realizácií programu starostlivosti o lesy a postupy podľa osobitných predpisov pri odstraňovaní následkov mimoriadnych okolností a nepredvídaných škôd na lesoch.
Predmet zákazky je rozdelený na nasledovné časti:
a) časť „1“ - VC 1 na LS: Zámutov, pozostávajúci z LO: Dubová, Šimonka, Ľaš, Lipová, Makovica, Diel,
Vyžník, Oľšavka, Obora, Ciganov, Domaša, Inoc
b) časť „2“ - VC 2 na LS: Koškovce, pozostávajúci z LO: Jabloň, Veské, Krosná, Kremenné, Hrabovec,
Brestov, Hubková, Kamenica, Píla
c) časť „3“ - VC 3 na LS: Stropkov, pozostávajúci z LO: Potašňa, Korunková, Veľkrop, Repejov, Havaj,
Malá Poľana, Jablonovec, Oľšava, Rybník
d) časť „4“ - VC 4 na LS: Medzilaborce, pozostávajúci z LO: Lupkov, Magura, Danová , Kamjana, Ňagov,
Čabiny, Radvaň, Rokytov, Svetlice, Výrava
e) časť „5“ - VC 5 na LS: Udavské, pozostávajúci z LO: Čerepov, Iľovnica, Kalinov, Dúbrava, Zubenské,
Brusné, Podsvinské, Hostovice, Osadné, Vyšná Jablonka
f) časť „6“ - VC 6 na LS: Turcovce, pozostávajúci z LO: Potôčky, Košarovce, Pakostov, Zavada, Vlčie,
Hučok, Karná, Ohradzany, Petrovec
g) časť „7“ - VC 7 na LS: Sečovce, pozostávajúci z LO: Bodrog, Bystrá, Byšta, Hatfa, Holá hora, Sivá
studňa, Tokaj, Uboč, Žarnovčík, Žiar
h) časť „8“ - VC 8 na LS: Remetské Hámre, pozostávajúci z LO: Baba, Barlahov, Boťany, Cibavka,
Čertež, Karná, Múr, Pavlovce, Prevlaky, Rybnička, Vinné, Zlom
i) časť „9“ - VC 9 na LS: Sobrance, pozostávajúci z LO: Beňatina, Bystrá, Hrachoviny, Inovce, Kamenné,
Močidlá, Ruský Hrabovec, Strihovce, Tichá, UbľaVerejný obstarávateľ predpokladá vydávanie konkrétnych objednávok v dopredu neurčitých, nepravidelných intervaloch, ktoré budú závisieť od aktuálnych potrieb verejného obstarávateľa.

Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

For evaluation the price is determined

not including VAT

Notes

1) Verejný obstarávateľ bude pri komunikácií s uchádzačmi, resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20, ods. 3 ZVO prostredníctvom zabezpečeného komunikačného rozhrania IS JOSEPHINE. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v tomto verejnom obstarávaní elektronickou formou, ktorá zabezpečí trvalé
zachytenie ich obsahu, prostredníctvom IS JOSEPNINE dostupného na adrese https://josephine.proebiz.com. Uvedené platí aj pre komunikáciu pri jednotlivých Výzvach na predkladanie ponúk

2) Uchádzač predloží ponuku na kompletné zabezpečenie časti "1", časti "2", časti "3", ........... predmetu zákazky. Uchádzač môže predložiť ponuku na časť "1" alebo na časť "2" alebo na časť "3" ........................ predmetu zákazky samostatne, alebo na všetky časti predmetu zákazky v jednej ponuke.

3) Verejný obstarávateľ rozhodol, že v zmysle zákona o verejnom obstarávaní sa vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa § 40 ZVO uskutoční po vyhodnotení ponúk podľa § 53 ZVO systémom superrevers.

4) Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného alebo iného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to aj v prípade, že verejný obstarávateľ neprijme ani jednu z predložených ponúk alebo zruší tento postup zadávania zákazky

5) Verejný obstarávateľ v súlade s § 11 ZVO neuzavrie zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Povinnosť sa vzťahuje aj na subdodávateľa po celú dobu trvania. Víťazný uchádzač je povinný nahlásiť objednávateľovi zmenu subdodávateľa, ak ku nej dôjde v priebehu platnosti zmluvy. Povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora sa vzťahuje na každého člena skupiny dodávateľov.

6) Verejný obstarávateľ môže uzavrieť jednotlivé zmluvy s úspešnými uchádzačmi v jednotlivých častiach najskôr jedenásty deň odo dňa odoslania informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk, ak nebola doručená žiadosť o nápravu, ak žiadosť o nápravu bola doručená po uplynutí lehoty alebo ak neboli doručené námietky.

7) Uchádzač zo Slovenskej republiky NIE JE povinný predkladať doklady podľa § 32, ods. 2, písm. b), písm. c), písm. e) a písm. d), nakoľko verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy. Uchádzač JE povinný predkladať doklady podľa § 32, ods. 2, písm. a) a písm. f), nakoľko verejný obstarávateľ nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy.

8) Predmetné verejné obstarávanie nie je obstarávanie inovácií, nie je zamerané na zelené verejné obstarávanie. Predmetné verejné obstarávanie je zamerané na spoločensky zodpovedné VO.

Socially Responsible Tender

Yes

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
23.12.2022 08:00:00
Planned opening of bids
23.12.2022 09:00:00

Public Promoter

Subject's name
LESY SR, Organizačná zložka OZ Vihorlat
Address
Čemernianska 136
Vranov nad Topľou
09303, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Igor Nemec
igor.nemec@lesy.sk
+421 918333822

Documents

časť ,,2" VC 2 na LS 03 Koškovce

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
1 296 865,03 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77230000-1 - Services incidental to forestry
Outcome of tender
Framework Agreement

časť ,,3" VC 3 na LS 04 Stropkov

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
1 053 749,07 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77230000-1 - Services incidental to forestry
Outcome of tender
Framework Agreement

časť ,,1" VC 1 na LS 02 Zámutov

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
1 157 237,59 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77230000-1 - Services incidental to forestry
Outcome of tender
One-off Contract

časť ,,4" VC 4 na LS 05 Medzilaborce

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
2 385 655,19 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77230000-1 - Services incidental to forestry
Outcome of tender
One-off Contract

časť ,,5" VC 5 na LS 06 Udavské

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
1 973 490,16 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77230000-1 - Services incidental to forestry
Outcome of tender
One-off Contract

časť ,,6" VC 6 na LS 08 Turcovce

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
1 602 784,78 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77230000-1 - Services incidental to forestry
Outcome of tender
One-off Contract

časť ,,7" VC 7 na LS 10 Sečovce

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
380 696,54 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77230000-1 - Services incidental to forestry
Outcome of tender
One-off Contract

časť ,,8" VC 8 na LS 11 Remetské Hámre

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
1 335 894,72 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77230000-1 - Services incidental to forestry
Outcome of tender
One-off Contract

časť ,,9" VC 9 na LS 12 Sobrance

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
671 916,20 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77230000-1 - Services incidental to forestry
Outcome of tender
One-off Contract