Status: Ongoing

Server time: 19.06.2024 05:19

Tender card #OZ Podunajsko 2023/2026 Pestovanie
Lesnícke služby v pestovnej činnosti na organizačnej zložke OZ Podunajsko na obdobie 2023 - 2026

Information

ID of tender
34742
Name of content of tender
Lesnícke služby v pestovnej činnosti na organizačnej zložke OZ Podunajsko na obdobie 2023 - 2026
Tender ref. no.
OZ Podunajsko 2023/2026 Pestovanie
EU journal ref. no.
Ú. v. EÚ/S S228 25/11/2022 655945-2022-SK
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Services
Estimated value
10 401 798,01 EUR
Main CPV
77230000-1 - Services incidental to forestry
Tender split into parts
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Opis predmetu zákazky je pre všetky časti rovnaký.

Predmetom zákazky je realizácia lesníckych služieb v pestovnom procese. Na účely tohto verejného obstarávania
predstavujú tietoi služby súbor prác, zahrňujúcich čistenie plôch od zvyškov po ťažbe, príprava pôdy na obnovu lesa,
obnovu lesa sadbou alebo sejbou, následnú starostlivosť o mladé lesné porasty ich ochranou proti burine, zveri a ich
výchovu prerieďovaním a odstraňovaním nežiaducich drevín z porastu za účelom ich skvalitnenia a stability. Túto
základnú starostlivosť doplňujú práce v ochrane lesa, zamerané na prevenciu a priamu obranu proti škodlivým
činiteľom, práce na odstraňovaní inváznych bylín a drevín, ostatné pestovateľské práce, práce na zachovaní a
reprodukcii genofondu lesných drevín a práce na udržiavaní lesnej dopravnej siete pre potreby realizácie pestovateľskej
činnosti. Ide o odbornú činnosť, zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch takým spôsobom a v takom
rozsahu, aby sa uchovala ich biologická diverzita, odolnosť, produkčná a obnovná schopnosť, životnosť a schopnosť
plniť produkčné, sociálne a ekologické funkcie lesov. Ide o diferencované hospodárenie v lesoch, pri ktorom sa
zohľadňujú rozmanité prírodné, porastové, hospodárske, ekonomické a spoločenské podmienky a požiadavky, uplatnené pri vyhotovení a realizácií programu starostlivosti o lesy a postupy podľa osobitných predpisov pri odstraňovaní následkov mimoriadnych okolností a nepredvídaných škôd na lesoch.

Predmet zákazky je rozdelený na nasledovné časti:
Predmet zákazky je rozdelený na nasledovné časti:
a) časť „1“ - VC 1 Pukanec na LS: Pukanec, pozostávajúci z LO: LO Dekýš, LO Obora, LO Segíňov, LO Studienec, LO Štampoch, LO Tlstý Vrch,LO Varta LO Višničky, LO Žuhračka
b) časť „2“ - VC 2 Čifáre na LS:Čifáre, pozostávajúci z LO: LO Tehla, LO Nemčíňany, LO Nevidzany, LO Kováčová, LO Pata, LC Čifáre
c) časť „3“ - VC 3 Podhajská na LS: Čifáre, pozostávajúci z LO: LO Čaka, LO Dlhý Vrch, LO Hrubý Háj, LO Palárikovo LC Podhájska
d) časť „4“ - VC 4 Želiezovce na LS: Želiezovce, pozostávajúci z LO: LO Čanko, LO Hron, LO Sazdice, LO Čereš, LO Hrable,
e) časť „5“ - VC 5 Kamenín na LS: Želiezovce, pozostávajúci z LO: O Farná, LO Chľaba, LO Chrbát, LO Leľa, LO Sikenička, LO Step, LO Svodín /Vojnice, Štúrovo/
f) časť „6“ - VC 6 Plášťovce na LS: Plášťovce, pozostávajúci z LO: LO Čelovce, LO Šahy, LO Beľuja, LO Cerovo, LO Čabraď, LO Dobov Diel, LO Medovarce, LO Plášťovce /Šahy a Plášťovce/
g) časť „7“ - VC 7 Ladzany na LS: Antol, pozostávajúci z LO: LO Beľuj, LO Klastava, LO Ladzany, LO Litava, LO Žibritov / Ladzany/
h) časť „8“ - VC 8 Antol na LS: Antol, pozostávajúci z LO: LO Krnišov, LO Mesiac-Kameň, LO Antol, LO Ilija, LO Krížna/ Antol/
i) časť „9“ - VC 9 Bukovina na LS: Modrý Kameň, pozostávajúci z LO: LO Príbelce, ,LO Bukovina, LO Karikáš
j) časť „10“ - VC 10 Modrý Kameň na LS: Modrý Kameň, pozostávajúci z LO: LO Modrý Kameň,LO Plachtince, ,LO Bušince,LO Nová Ves,LO Želovce,LO Koprovnica
k) časť „11“ - VC 11 Nitra na LS: Nitra, pozostávajúci z LO: LO Tomášikovo, LO Pusté Uľany, LO Horná Pôtoň, LO Veľké Zálužie, LO Dubník, LO Párovské Háje, LO Veľký Cer, LO Neded/Galanta, Nitra/
l) časť „12“ - VC 12 Gabčíkovo na LS: Gabčíkovo, pozostávajúci z LO: LO Kráľová Lúka, LO Dekáň, LO Šamorín, LO Kľúčovec, LO Kližská Nemá, LO Jahodná, LO Bajč, LO Kolárovo, LO Marcelová, LO Palárikovo - bez LC Podhajská /Nové Zámky, Komárno, Gabčíkovo, Šamorín a Čalovo/

Verejný obstarávateľ predpokladá vydávanie konkrétnych objednávok v dopredu neurčitých, nepravidelných intervaloch, ktoré budú závisieť od aktuálnych potrieb verejného obstarávateľa.

Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

For evaluation the price is determined

not including VAT

Notes

1) Verejný obstarávateľ bude pri komunikácií s uchádzačmi, resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20, ods. 3 ZVO prostredníctvom zabezpečeného komunikačného rozhrania IS JOSEPHINE. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v tomto verejnom obstarávaní elektronickou formou, ktorá zabezpečí trvalé
zachytenie ich obsahu, prostredníctvom IS JOSEPNINE dostupného na adrese https://josephine.proebiz.com. Uvedené platí aj pre komunikáciu pri jednotlivých Výzvach na predkladanie ponúk

2) Uchádzač predloží ponuku na kompletné zabezpečenie časti "1", časti "2", časti "3", ........... 12 predmetu zákazky. Uchádzač môže predložiť ponuku na časť "1" alebo na časť "2" alebo na časť "3" ........................ 12 predmetu zákazky samostatne, alebo na všetky časti predmetu zákazky v jednej ponuke.

3) Verejný obstarávateľ rozhodol, že v zmysle zákona o verejnom obstarávaní sa vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa § 40 ZVO uskutoční po vyhodnotení ponúk podľa § 53 ZVO systémom superrevers.

4) Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného alebo iného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to aj v prípade, že verejný obstarávateľ neprijme ani jednu z predložených ponúk alebo zruší tento postup zadávania zákazky

5) Verejný obstarávateľ v súlade s § 11 ZVO neuzavrie zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Povinnosť sa vzťahuje aj na subdodávateľa po celú dobu trvania. Víťazný uchádzač je povinný nahlásiť objednávateľovi zmenu subdodávateľa, ak ku nej dôjde v priebehu platnosti zmluvy. Povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora sa vzťahuje na každého člena skupiny dodávateľov.

6) Verejný obstarávateľ môže uzavrieť jednotlivé zmluvy s úspešnými uchádzačmi v jednotlivých častiach najskôr jedenásty deň odo dňa odoslania informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk, ak nebola doručená žiadosť o nápravu, ak žiadosť o nápravu bola doručená po uplynutí lehoty alebo ak neboli doručené námietky.

7) Uchádzač zo Slovenskej republiky NIE JE povinný predkladať doklady podľa § 32, ods. 2, písm. b), písm. c), písm. e) a písm. d), nakoľko verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy. Uchádzač JE povinný predkladať doklady podľa § 32, ods. 2, písm. a) a písm. f), nakoľko verejný obstarávateľ nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy.

8) Predmetné verejné obstarávanie nie je obstarávanie inovácií, nie je zamerané na zelené verejné obstarávanie. Predmetné verejné obstarávanie je zamerané na spoločensky zodpovedné VO.

Socially Responsible Tender

Yes

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
23.12.2022 09:00:00 (Online access to bids)
Planned opening of bids
23.12.2022 11:00:00

Public Promoter

Subject's name
LESY SR, Organizačná zložka OZ Podunajsko
Address
Koháryho 2
Levice
93401, Slovak republic
Process supervisor
Marek Tabernaus
marek.tabernaus@lesy.sk
+421 918334307

Documents

časť „1“ - VC 1 Pukanec

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
797 154,24 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77230000-1 - Services incidental to forestry
Outcome of tender
Framework Agreement

časť „2“ - VC 2 Čifáre

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
616 676,90 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77230000-1 - Services incidental to forestry
Outcome of tender
Framework Agreement

časť „3“ - VC 3 Podhajská

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
872 614,37 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77230000-1 - Services incidental to forestry
Outcome of tender
Framework Agreement

časť „4“ - VC 4 Želiezovce

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
360 082,61 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77230000-1 - Services incidental to forestry
Outcome of tender
Framework Agreement

časť „5“ - VC 5 Kamenín

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
579 131,76 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77230000-1 - Services incidental to forestry
Outcome of tender
Framework Agreement

časť „6“ - VC 6 Plášťovce

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
1 218 874,56 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77230000-1 - Services incidental to forestry
Outcome of tender
Framework Agreement

časť „7“ - VC 7 Ladzany

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
565 444,34 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77230000-1 - Services incidental to forestry
Outcome of tender
Framework Agreement

časť „8“ - VC 8 Antol

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
649 667,90 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77230000-1 - Services incidental to forestry
Outcome of tender
Framework Agreement

časť „9“ - VC 9 Bukovina

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
853 669,13 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77230000-1 - Services incidental to forestry
Outcome of tender
Framework Agreement

časť „10“ - VC 10 Modrý Kameň

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
802 857,15 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77230000-1 - Services incidental to forestry
Outcome of tender
Framework Agreement

časť „11“ - VC 11 Nitra

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
1 516 171,94 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77230000-1 - Services incidental to forestry
Outcome of tender
Framework Agreement

časť „12“ - VC 12 Gabčíkovo

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
1 569 453,11 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77230000-1 - Services incidental to forestry
Outcome of tender
Framework Agreement