Status: Ongoing

Server time: 23.04.2024 20:22

DPS card #S04808-2018-OZZ
Magnetické rezonancie vrátane poskytnutia záručného servisu

Information

ID of tender
386
Name of content of tender
Magnetické rezonancie vrátane poskytnutia záručného servisu
Tender ref. no.
S04808-2018-OZZ
Public tender journal ref. no.
03841-MUT
EU journal ref. no.
2018/S 053-116998
Type of tender
DNS
Type of public tender
DNS
Type of procurement
Goods
Estimated value
23 116 396,58 EUR
Main CPV
33113000-5 - Magnetic resonance imaging equipment
Centralised tender
Yes
NUTS
SK0 - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

33113000-5 Zobrazovacie zariadenie pre magnetickú rezonanciu

Konkrétny predmet zákazky bude súčasťou jednotlivých výziev

Notes

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako verejný obstarávateľ vzhľadom na zložitosť a rozmanitosť predmetu tejto zákazky a na náročnosť prípravy celého procesu takéhoto verejného obstarávania v súlade s ustanovením § 25 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zrealizovalo v období od 24.01.2017 do 18.08.2017 viacero kôl prípravných trhových konzultácií so všetkými, verejnému obstarávateľovi známymi potenciálnymi dodávateľmi, ktorí priamo na základe uzatvorených zmlúv s výrobcami dodávajú na území SR požadovaný predmet zákazky. Cieľom uskutočnených trhových konzultácií bolo najmä poskytnutie súčinnosti pri definovaní nediskriminačných technických špecifikácií predmetu zákazky tak, aby sa verejného obstarávania mohli zúčastniť všetci potenciálni dodávatelia pôsobiaci na trhu.
Zápisnice z prípravných trhových konzultácií so všetkými, verejnému obstarávateľovi známymi potenciálnymi dodávateľmi sú dostupné v systéme JOSEPHINE.

Schedule

Lehota na predkladanie žiadostí o účasť (Zaradenie do DNS)
30.04.2018 10:00:00
Doba zriadenia DNS
31.12.2020 00:00:00

Centralised procurement

Subject's name
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Address
Limbová 2
Bratislava
837 52, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Ondrej Kuruc, PhD.
ondrej.kuruc@health.gov.sk
+421 259373297
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/636

Documents

Tenders