Status: Trwająca

Czas serwera: 30.07.2021 02:01

Karta DSZ #MAR 6/2021
DNS Architektonické a inžinierske služby

Informacje

ID zamówienia
11568
Nazwa zamówienia
DNS Architektonické a inžinierske služby
Numer zamówienia
MAR 6/2021
Numer ogłoszenia BZP
v,č. 89/2021, 19307 - WYS
Rodzaj procedury
DNS
Tryb zamówienia publicznego
DNS
Rodzaj zamówienia
Usługi
Szacunkowa wartość zamówienia
185 000,00 EUR
Główny CPV
71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania
Uzupełniające CPV
71250000-5 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe
71300000-1 - Usługi inżynieryjne
71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
71322100-2 - Usługi pomiaru ilości w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
71330000-0 - Różne usługi inżynieryjne
71336000-2 - Dodatkowe usługi inżynieryjne
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Konkrétny rozsah predmetu zákazky, podrobná špecifikácia oblasti architektonických a inžinierskych služieb, konkrétny rozsah a špecializácia, ako aj ostatné doplňujúce informácie budú súčasťou jednotlivých výziev v rámci zriadeného DNS, ktoré budú zaslané všetkým kvalifikovaným záujemcom prostredníctvom systému JOSEPHINE.

Základným východiskom je kategorizácia a maximálny rozsah požadovaných služieb:
I. kategória, vysokokvalifikované práce koncepčné a koordinačné služby, rozsah max. 580 hodín, architektonické služby,
II. kategória, veľmi náročné koncepčné služby, rozsah max. 2 000 hodín, architektonické a inžinierske služby,
III. kategória, náročné služby rozsah max. 1 200 hodín, inžinierske služby,
IV. kategória, menej náročné služby rozsah max. 2 000 hodín, inžinierske služby,

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Komentarz

Verejný obstarávateľ zvolil DNS ako otvorený a transparentný systém, z dôvodu potreby realizácie opakovaných architektonických a inžinierskych služieb. Nakoľko sa rozpočet verejného obstarávateľa, podľa aktuálnych potrieb, v priebehu kalendárneho roku mení, nedokáže verejný obstarávateľ iným spôsobom zabezpečiť dodržanie ustanovení ZVO o účelovom delení zákazky. Verejný obstarávateľ bude transparentne zverejňovať jednotlivé výzvy v rámci DNS podľa aktuálnych potrieb a možností rozpočtu. Otázku bežnej dostupnosti sa snažíme vyriešiť zverejnením kompletnej podkladovej dokumentácie a umožnením obhliadky miesta plnenia v rámci jednotlivých výziev.
Verejný obstarávateľ bude požiadavky na technickú a odbornú spôsobilosť riešiť v jednotlivých výzvach v rámci súčinnosti pri uzatváraní zmlúv.

Terminy

Lehota na predkladanie žiadostí
17.05.2021 11:00:00
Planowane otwarcie dokumentów
17.05.2021 11:30:00
Dodatočný termín na predkladanie žiadostí -Trvanie DNS
17.05.2024 16:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
Adres
Šafárikovo námestie 76/3
Bratislava
81102, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Milan Hamala
vo@marianum.sk
+421 250700118
Link do profilu zamawiającego
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2112

Dokumenty

Oferty