Status: Trwająca

Czas serwera: 19.04.2024 20:13

Karta DSZ #MAR 11/2022
DNS Starostlivosť a údržba drevín v objektoch v správe organizácie MARIANUM

Informacje

ID zamówienia
22308
Nazwa zamówienia
DNS Starostlivosť a údržba drevín v objektoch v správe organizácie MARIANUM
Numer zamówienia
MAR 11/2022
Numer ogłoszenia BZP
27340 - MUS, Vestník č. 120/2022 - 23.05.2022
Numer ogłoszenia EU
2022/S 098-270016
Rodzaj procedury
DNS
Tryb zamówienia publicznego
DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy, Usługi
Szacunkowa wartość zamówienia
1 500 000,00 EUR
Główny CPV
77340000-5 - Usługi okrzesywania drzew oraz przycinania żywopłotów
Uzupełniające CPV
77341000-2 - Okrzesywanie drzew
90512000-9 - Usługi transportu odpadów
90513000-6 - Usługi obróbki i usuwania odpadów, które nie są niebezpieczne
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom je zriadenie Dynamického nákupného systému (DNS) pre zabezpečenie starostlivosti o stromy a zeleň na cintorínoch a iných plochách v správe organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy. (ďalej ako „MARIANUM“) na území Hlavného mesta Bratislava.
DNS je zriadený na 36 mesiacov.
Verejný obstarávateľ predpokladá vyhlasovanie samostatných zákaziek na obdobie 2-6 mesiacov a mimoriadnych zákaziek v skrátenom konaní.

Plnenie zahŕňa všetky práce materiály a iné súvisiace náklady vynaložené na vykonanie služieb:
- Orezávanie a výrub stromov horolezeckým spôsobom
- Orezávanie a výrub stromov plošina MP 20 m
- Orezávanie a výrub stromov plošina MP 27 m
- Orezávanie a výrub stromov plošina MP 42 m
- Orezávanie a výrub stromov špeciálna pásová plošina
- Stabilizácia koruny stromu
- Stabilizácia koruny
- Rez kríkových porastov
- Odstránenie pňa do 50cm priemeru v sťažených podmienkach
- Odstránenie pňa nad 50cm priemeru v sťažených podmienkach
- Ťahová skúška
- Prístrojové vyšetrenie stromu rezistografom.
- Prístrojové vyšetrenie stromu akustickým tomografom
- Zabezpečenie a inštalácia prenosného dopravného značenia
- Manipulácia, odvoz a likvidácia vzniknutej drevnej hmoty
- Vypracovanie arboristického posudku

Legislatívne, právne a technické normy dodržiavané pri realizácii výsadby:
- Zákon č. 543/2002 Z. z. – Zákon o ochrane prírody a krajiny v platnom znení, v súlade s vyhláškou 170/2021, ktorou sa zákon vykonáva
- Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2001 z 8. novembra 2001o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
- Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 17/2012 z 13. decembra 2012 – Prevádzkový poriadok pohrebísk na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
- Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 5/2018 z 07.septembra 2018 o starostlivosti o verejnú zeleň a ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
- STN 83 7019 – Rozvojová a udržiavacia starostlivosť o vegetačné plochy.
- STN 83 7018 – Technicko-biologické spôsoby stabilizácie terénu
- STN 83 7010 – Ochrana prírody, ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie

Komentarz

Plnenie na základe Objednávky s VOP

Terminy

Lehota na predkladanie žiadostí
20.06.2022 10:00:00
Planowane otwarcie dokumentów
20.06.2022 10:30:00
Dodatočná lehota na predkladanie žiadostí
20.06.2025 10:00:00
Planowane otwarcie dokumentów
20.06.2025 10:30:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
Adres
Šafárikovo námestie 76/3
Bratislava
81102, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Milan Hamala
vo@marianum.sk
+421 250700118
Link do profilu zamawiającego
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2112

Dokumenty

Oferty