Status: Trwająca

Czas serwera: 25.06.2024 01:06

Karta DSZ #MAGS OVO 39766/2019
Zabezpečenie údržby komunikácií a cestnej zelene na území Hl. mesta Bratislava pre roky 2019-2022

Informacje

ID zamówienia
2753
Nazwa zamówienia
Zabezpečenie údržby komunikácií a cestnej zelene na území Hl. mesta Bratislava pre roky 2019-2022
Numer zamówienia
MAGS OVO 39766/2019
Numer ogłoszenia EU
2019/S 036-081170
Rodzaj procedury
DNS
Tryb zamówienia publicznego
DNS
Rodzaj zamówienia
Usługi
Szacunkowa wartość zamówienia
43 100 000,00 EUR
Główny CPV
90600000-3 - Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane
Uzupełniające CPV
90610000-6 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic
90620000-9 - Usługi odśnieżania
90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń
90640000-5 - Usługi czyszczenia i opróżniania kanałów ściekowych
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákaziek zadávaných v zriadenom dynamickom nákupnom systéme (ďalej aj ako DNS) bude poskytovanie služieb údržby mestských komunikácií, a to najmä zimnej údržby komunikácií, letnej údržby komunikácií, čistenie chodníkov, vysypávanie košov a/alebo starostlivosti o cestnú zeleň.

Cieľom zriadenia DNS a zadávania zákaziek v DNS je umožniť verejnému obstarávateľovi flexibilné zadávanie zákaziek v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní podľa svojich reálnych potrieb, t.j. v čase a rozsahu, ktorý mu je známy. Verejný obstarávateľ má záujem zadávať zákazky prostredníctvom DNS najmä po menších oblastiach (vybrané lokality mesta) a / alebo po typologických činnostiach, a to najmä so zámerom využiť potenciál firiem, ktoré sa špecializujú na určité činnosti (napr. na starostlivosť o zeleň) a dokážu tak pokryť reálnu potrebu. Súčasne operatívnym zadávaním zákaziek chce verejný obstarávateľ podporiť účasť aj menších firiem, ktoré sú kapacitne schopné pokryť vybrané lokality mesta, avšak zabezpečovať služby na území celého mesta by nedokázali.

Verejný obstarávateľ plánuje prvými vyhlásenými zákazkami pokryť komplexnú letnú údržbu miestnych komunikácií a to vo vzťahu k jednotlivým lokalitám mesta. V priebehu roka (a trvania DNS) bude verejný obstarávateľ vyhlasovať aj menšie zákazky, ktorými bude riešiť aktuálnu potrebu zabezpečenia konkrétnych činností na vybraných územiach (napr. môže ísť o operatívne zadávanie zákaziek na vysypávanie košov alebo operatívnu kosbu cestnej zelene v prípade potreby).

Verejný obstarávateľ odporúča všetkým dodávateľom, ktorí dokážu čo i len časť z uvedených činností zabezpečiť na území mesta, aby sa prihlásili do DNS, aby tak mali možnosť uchádzať sa o vyhlásené zákazky. Vzhľadom na to, že len tí dodávatelia, ktorí boli zaregistrovaní v DNS v čase vyhlasovania zákazky (t.j. prišla im výzva na predloženie ponuky), majú právo predložiť ponuku, verejný obstarávateľ odporúča dodávateľom, aby doručili žiadosť o zaradenie do DNS v priebehu prvých 31 dní od odoslania oznámenia. V momente po vyhlásení zákazky sa nezaradení dodávatelia už nevedia uchádzať o vyhlásenú zákazku. Po ich zaradení ale môžu prejaviť záujem o následne vyhlásené zákazky.

Terminy

Základná lehota na predkladanie žiadostí
18.03.2019 09:00:00
Planowane otwarcie dokumentów
18.03.2019 09:15:00
Dodatočná lehota na predkladanie žiadostí (počas trvania DNS)
05.04.2023 23:59:59

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Adres
Primaciálne námestie 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81499, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Sekretariát oddelenia verejného obstarávania
martina.vesela@bratislava.sk
+421 259356342

Dokumenty

Oferty