Status: Zakończona

Czas serwera: 25.07.2024 08:25

Karta zamówienia #SE-VO2-2022/004112-004
Akumulátory 3/2022

Informacje

ID zamówienia
34658
Nazwa zamówienia
Akumulátory 3/2022
Numer zamówienia
SE-VO2-2022/004112-004
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
131 800,50 EUR
Główny CPV
31400000-0 - Akumulatory, komory galwaniczne i baterie galwaniczne
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je nákup akumulátorov pre záložné zdroje informačných a komunikačných technológií (ďalej len „tovar“). Predmet zákazky je nevyhnutný pre zabezpečenie prevádzkyschopnosti útvarov rozpočtovej organizácie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pre umožnenie komunikácie v sieti SITNO. Ide o riešenie havarijného stavu, keďže hrozí strata dátových a hlasových služieb, poprípade stratou komunikácie dispečerských pracovísk najmä pri výlukách dodávky elektrickej energie alebo pri iných havarijných stavoch.

S tovarom sa požaduje zabezpečiť aj tieto súvisiace služby:
- dodanie tovaru do miesta dodania,
- vyloženie tovaru v mieste dodania,
- odber a ekologická likvidácia nepoužiteľných akumulátorov v súlade s § 48 ods.1) zákona 79/2015 Z.z. o odpadoch.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Zielone zamówienie

Tak

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
16.12.2022 10:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Adres
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Veronika Somorovská
veronika.somorovska@minv.sk
+421 250944529

Dokumenty