Status: Trwająca

Czas serwera: 01.03.2024 05:00

Karta DSZ #MAR 3/2023
DNS Architektonické a inžinierske služby

Informacje

ID zamówienia
36839
Nazwa zamówienia
DNS Architektonické a inžinierske služby
Numer zamówienia
MAR 3/2023
Numer ogłoszenia BZP
3501 - MUS Vestník č. 21/2023 - 30.01.2023
Numer ogłoszenia EU
2023/S 020-052651
Rodzaj procedury
DNS
Tryb zamówienia publicznego
DNS
Rodzaj zamówienia
Usługi
Szacunkowa wartość zamówienia
250 000,00 EUR
Główny CPV
71250000-5 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe
Uzupełniające CPV
71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania
71322100-2 - Usługi pomiaru ilości w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego
71300000-1 - Usługi inżynieryjne
71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów
71351200-5 - Geologiczne i geofizyczne usługi doradcze
71351730-9 - Usługi poszukiwań geologicznych
71355200-3 - Wykonywanie badań
71319000-7 - Usługi biegłych
71330000-0 - Różne usługi inżynieryjne
71351000-3 - Usługi planowania geologicznego, geofizycznego i inne usługi naukowe
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je zriadenie DNS. Cieľom DNS je umožniť verejnému obstarávateľovi flexibilné zadávanie zákaziek v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní podľa svojich reálnych potrieb, t.j. v čase a rozsahu, ktorý mu je známy. DNS bude slúžiť na zadávanie zákaziek týkajúcich sa architektonických a inžinierskych služieb bežne dostupných na trhu, v rámci DNS sa budú priebežne realizovať jednotlivé zákazky. DNS je zriadený na dobu trvania max. 4 roky (48 mesiacov). Tento DNS je zriadený pre potreby verejného obstarávateľa a zákazky v ňom bude zadávať iba verejný obstarávateľ.

DNS je rozdelený do kategórií:
1. kategória Architektonické, stavebné a inžinierske služby, projektovanie, autorský dozor
2. kategória Inžinierske služby, projektovanie
3.kategória Stavebný dozor
4. kategória Geologické a hydrogeologické služby
5. kategória Geografické a topografické služby
6. kategória Služby znalcov
7. kategória Inžinierska činnosť

Komentarz

Verejný obstarávateľ zvolil DNS ako otvorený a transparentný systém, z dôvodu potreby realizácie opakovaných architektonických a inžinierskych služieb. Nakoľko sa rozpočet verejného obstarávateľa, podľa aktuálnych potrieb, v priebehu kalendárneho roku mení, nedokáže verejný obstarávateľ iným postupom zabezpečiť dodržanie ustanovení ZVO o účelovom delení zákazky. Verejný obstarávateľ bude transparentne zverejňovať jednotlivé výzvy v rámci DNS podľa aktuálnych potrieb a možností rozpočtu. Otázku bežnej dostupnosti sa verejný obstarávateľ snaží riešiť zverejnením kompletnej podkladovej dokumentácie, otvorenou komunikáciou a umožnením obhliadky miesta plnenia v rámci jednotlivých výziev.

Terminy

Lehota na predkladanie žiadostí
27.02.2023 10:00:00
Planowane otwarcie dokumentów
27.02.2023 10:15:00
Dodatočná lehota na predkladanie žiadostí
26.02.2027 15:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
Adres
Šafárikovo námestie 76/3
Bratislava
81102, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Milan Hamala
vo@marianum.sk
+421 250700118
Link do profilu zamawiającego
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2112

Dokumenty

1. kategória Architektonické, stavebné a inžinierske služby, projektovanie, autorský dozor

Status
Trwająca
Główny CPV
71250000-5 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe
Uzupełniające CPV
71322100-2 - Usługi pomiaru ilości w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

2. kategória Inžinierske služby, projektovanie,

Status
Trwająca
Główny CPV
71300000-1 - Usługi inżynieryjne
Uzupełniające CPV
71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów
71322100-2 - Usługi pomiaru ilości w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

3.kategória Stavebný dozor

Status
Trwająca
Główny CPV
71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4. kategória Geologické a hydrogeologické služby

Status
Trwająca
Główny CPV
71351200-5 - Geologiczne i geofizyczne usługi doradcze
Uzupełniające CPV
71351730-9 - Usługi poszukiwań geologicznych
71351000-3 - Usługi planowania geologicznego, geofizycznego i inne usługi naukowe

5. kategória Geografické a topografické služby

Status
Trwająca
Główny CPV
71355200-3 - Wykonywanie badań
Uzupełniające CPV
71330000-0 - Różne usługi inżynieryjne

6. kategória Služby znalcov

Status
Trwająca
Główny CPV
71319000-7 - Usługi biegłych

7.kategória Inžinierske činnosti

Status
Trwająca
Główny CPV
71311100-2 - Usługi dodatkowe w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Oferty