Status: Trwająca

Czas serwera: 18.06.2024 15:21

Karta zamówienia #30537/2023/O150
ŽST Fiľakovo - Výh. Holiša, rekonštrukcia žel. zvršku a žel. spodku

Informacje

ID zamówienia
52661
Nazwa zamówienia
ŽST Fiľakovo - Výh. Holiša, rekonštrukcia žel. zvršku a žel. spodku
Numer zamówienia
30537/2023/O150
Numer ogłoszenia BZP
https://www.uvo.gov.sk/vestnik-a-registre/vestnik/oznamenie/detail/1275340
Numer ogłoszenia EU
https://ted.europa.eu/sk/notice/-/detail/184697-2024
Rodzaj procedury
Nadlimitná zákazka
Tryb zamówienia publicznego
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
19 652 821,21 EUR
Główny CPV
45234100-7 - Budowa kolei
Uzupełniające CPV
45234116-2 - Budowa torów
45213320-2 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z transportem kolejowym
45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45234140-9 - Roboty budowlane w zakresie przejść w poziomie
45221100-3 - Roboty budowlane w zakresie budowy mostów
45221110-6 - Roboty budowlane w zakresie mostów
45221112-0 - Roboty budowlane w zakresie mostów kolejowych
45234115-5 - Roboty w zakresie sygnalizacji kolejowej
45221220-0 - Kanały sklepione
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu
45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby
35121000-8 - Urządzenia ochronne
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego
45316212-4 - Instalowanie świateł ruchu drogowego
45314310-7 - Układanie kabli
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
90510000-5 - Usuwanie i obróbka odpadów
71330000-0 - Różne usługi inżynieryjne
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Zamówienie nie jest podzielone na części - uzasadnienie
Predmet zákazky nie je rozdelený na časti z dôvodu vysokej logistickej náročnosti realizácie zákazky s ohľadom na lehotu výstavby, nutnosti zabezpečenia kontinuity stavebných prác a služieb s ohľadom na ich charakter a dodržiavanie harmonogramu prác, ako aj zabezpečenia jednoznačnej zodpovednosti za ich uskutočnenie podľa požiadaviek obstarávateľa uvedených v súťažných podkladoch. Predmet zákazky tvorí jeden logicky, funkčne, časovo a miestne súvisiaci celok, keďže ide o rekonštrukciu jedného súvislého objektu/úseku Fiľakovo – Holiša.
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na stavbe s názvom „ŽST Fiľakovo - Výh. Holiša, rekonštrukcia žel. zvršku a žel. spodku“.
Cieľom stavby je rekonštrukcia jestvujúcej jednokoľajnej neelektrifikovanej železničnej trate s rozchodom 1435 mm vedenou medzi ŽST Fiľakovo a výhybňou Holiša.
Rozsah stavebných prác:
- rekonštrukcia železničného spodku a zvršku v medzistaničnom úseku Fiľakovo – Prša – Holiša,
- rekonštrukcia piatich železničných priecestí,
- rekonštrukcia nástupišťa na zastávke Fiľakovo, výhybni Prša a zastávke Holiša vrátane osvetlenia, prístrešku a mobiliáru,
- oprava mostov a priepustov v celom úseku,
- úprava zabezpečovacieho zariadenia.
Špecifikácia požadovaných prác je uvedená v DSPRS. Ďalšie podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
04.06.2024 08:30:00 (Online otwarcie ofert)
Planowane otwarcie ofert
04.06.2024 09:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Železnice Slovenskej republiky
Adres
Klemensova 8
Bratislava
81361, Republika Słowacka
Link do profilu zamawiającego
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/497547

Dokumenty