Status: Trwająca

Czas serwera: 13.07.2024 23:48

Karta zamówienia #CPZA-OPU-2024/00475
DNS - Výkon činnosti stavebného dozoru s odborným zameraním pozemné stavby - Žilina, areál KR PZ. rekonštrukcia a modernizácia objektov 2

Informacje

ID zamówienia
56989
Nazwa zamówienia
DNS - Výkon činnosti stavebného dozoru s odborným zameraním pozemné stavby - Žilina, areál KR PZ. rekonštrukcia a modernizácia objektov 2
Numer zamówienia
CPZA-OPU-2024/00475
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
41 153,44 EUR
Główny CPV
71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je vykonávanie činností súvisiacich s výkonom stavebného dozoru a to najmä v rozsahu uvedenom v bode 3.1 článku III. návrhu komisionárskej zmluvy v celkovom počte 672 hodín

Verejný obstarávateľ požaduje prítomnosť stavebného dozoru na stavbe nasledovne :
a) na odovzdaní a prevzatí staveniska medzi objednávateľom a zhotoviteľom,
b) priebežne počas celej doby uskutočňovania stavby a to minimálne 3 x týždenne v celkovom počte 12 hodín za týždeň,
c) na kontrolnom dni, ktorý sa bude konať 1 x týždenne,
d) na mimoriadnom kontrolnom dni, ktorý sa bude konať v prípade potreby a to 1 x mesačne,
e) na odovzdávacom a preberacom konaní,
f) na kolaudačnom konaní.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
17.06.2024 09:00:00
Planowane otwarcie ofert
17.06.2024 11:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Adres
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ivan Kopásek
ivan.kopasek@minv.sk
+421 961405412

Dokumenty