Status: Zakończona

Czas serwera: 05.12.2020 00:45

Karta zamówienia #07258/2020/ODDVO
Vypracovanie pasportizácie zastávok a návrh informačného systému verejnej dopravy vo verejnej doprave Banskobystrického samosprávneho kraja.

Informacje

ID zamówienia
7217
Nazwa zamówienia
Vypracovanie pasportizácie zastávok a návrh informačného systému verejnej dopravy vo verejnej doprave Banskobystrického samosprávneho kraja.
Numer zamówienia
07258/2020/ODDVO
Numer ogłoszenia BZP
18243 - WNS
Rodzaj procedury
Zákazka s nízkou hodnotou
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka s nízkou hodnotou
Rodzaj zamówienia
Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
35 000,00 EUR
Główny CPV
71355200-3 - Wykonywanie badań
Uzupełniające CPV
71355100-2 - Usługi fotogrametryczne
71311200-3 - Usługi doradcze w zakresie systemów transportowych
72310000-1 - Usługi przetwarzania danych
79961300-1 - Specjalistyczne usługi fotograficzne
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Predmetom zákazky je vypracovanie pasportizácie zastávok a návrh informačného systému verejnej dopravy vo verejnej doprave Banskobystrického samosprávneho kraja (ďalej ako „dielo“). Dielo bude obsahovať podrobné informácie o stave a polohe zastávok a jednotlivých označníkov a zber ďalších dát vrátane vyhotovenia fotodokumentácie. Ďalej bude obsahovať odborný návrh umiestnenia informačných technológií pre cestujúcich vo verejnej doprave Banskobystrického samosprávneho kraja so zdôvodnením výberu zastávok a označníkov pre umiestnenia týchto technológií. Výsledkom diela bude digitálna databáza požadovaných údajov.

Rozsah služieb je podrobne vymedzený v prílohe č. 1 výzvy – podrobné požiadavky na predmet zákazky a v prílohe č. 2 výzvy – zmluva o dielo.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
12.05.2020 10:00:00
Planowane otwarcie ofert
12.05.2020 11:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Banskobystrický samosprávny kraj
Adres
Nám. SNP 23
Banská Bystrica
974 01, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Martin Daniš
martin.danis@bbsk.sk
+421 484325645

Dokumenty