Status: Zakończona

Czas serwera: 05.12.2020 00:11

Karta zamówienia #08069/2020/ODDVO
Prenájom, servis a údržba tlačových zariadení pre Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja.

Informacje

ID zamówienia
8183
Nazwa zamówienia
Prenájom, servis a údržba tlačových zariadení pre Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja.
Numer zamówienia
08069/2020/ODDVO
Numer ogłoszenia BZP
28507 - WYS, Vestník č. 160/2020 zo dňa 30.07.2020
Rodzaj procedury
Podlimitná zákazka
Tryb zamówienia publicznego
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Rodzaj zamówienia
Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej
Szacunkowa wartość zamówienia
150 000,00 EUR
Główny CPV
79810000-5 - Usługi drukowania
Uzupełniające CPV
50313200-4 - Usługi w zakresie konserwacji fotokopiarek
42991200-1 - Maszyny drukarskie
42962000-7 - Urządzenia drukujące i graficzne
30232100-5 - Drukarki i plotery
30125100-2 - Wkłady barwiące
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Predmetom zákazky je poskytnutie služieb prenájom, servis a údržba tlačových zariadení pre Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja, ktoré sú špecifikované v prílohách SP. Súčasťou je dodávka spotrebného materiálu súvisiaceho s prenájmom zariadení s výnimkou napr. kancelárskeho papiera a spiniek pre konkrétne zariadenie. Súčasťou sú ďalšie služby v rozsahu a za podmienok špecifikovaných v Zmluve o podnikateľskom nájme hnuteľných vecí a vo všeobecných podmienkach zmluvy, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

Objem tlače sa predpokladá v počtoch 2 000 000 ks čiernobiele a 2 000 000 ks farebnej tlače za celé obdobie trvania zmluvy, t. j. 36 mesiacov, resp. vyčerpania maximálnej zmluvnej ceny, t. j. 150.000,00 EUR bez DPH.

Kritériom výhodnejšej ponuky okrem povinného splnenia minimálnych požiadaviek zariadení je mesačný nájom jednotlivých zariadení a počet výtlačkov na zariadeniach, resp. súčet výtlačkov, ktorý je možné zrealizovať na zariadeniach spolu s nájmom vo finančnom limite 150.000,00 EUR bez DPH. Minimálny požadovaný celkový počet výtlačkov je 4 000 000 ks za celé obdobie trvania zmluvy.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
17.08.2020 09:00:00
Planowane otwarcie ofert
17.08.2020 13:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Banskobystrický samosprávny kraj
Adres
Nám. SNP 23
Banská Bystrica
974 01, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
JUDr. Ivana Mesiariková
ivana.mesiarikova@bbsk.sk
+421 484325646

Dokumenty