Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 19.09.2021 01:56

Karta obstarávania #K13-NZ-VS-elektrina
Dodávka elektrickej energie pre K 13 – Košické kultúrne centrá

Informácie

ID zákazky
10097
Názov predmetu
Dodávka elektrickej energie pre K 13 – Košické kultúrne centrá
Číslo spisu
K13-NZ-VS-elektrina
Číslo z vestníka VO
VVO č. 40/2021, 11313-MST
Číslo z vestníka EU
2021/S 025-058750
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
571 604,150 EUR
Hlavný CPV
09310000-5 - Elektrická energia
VO sa delí na časti
Nie
Zákazka nie je rozdelená na časti - zdôvodnenie
Vzhľadom na charakter, komplexnosť a neoddeliteľnosť predmetu zákazky, nie je možné zákazku rozdeliť na časti. Zákazka zahŕňa komplexné zabezpečenie dodávky silovej elektrickej energie do odberných miest verejného obstarávateľa s prevzatím zodpovednosti za odchýlku vrátane jej prepravy distribučnou sústavou. Verejný obstarávateľ zohľadnil všetky širšie vecné, technické, technologické, časové, zodpovednostné administratívne a ekonomické a hospodárske faktory a skutočnosti, ktoré by ovplyvnili cieľ, ktorý sa mal naplniť zabezpečením a plnením predmetu zákazky. Na základe uvedeného, verejný obstarávateľ zvolil postup zadávania zákazky s plnením predmetu ako celku s následným výberom jedného hlavného dodávateľa, pričom uplatnil v rámci zvoleného postupu zadávania zákazky princíp hospodárnosti a efektívnosti a rovnako uplatnil aj princíp nediskriminácie.
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom obstarávanej zákazky je dodávka silovej elektrickej energie do Odberných miest verejného obstarávateľa na území mesta Košice.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

Predmetom obstarávanej zákazky je dodávka silovej elektrickej energie do Odberných miest verejného obstarávateľa na území mesta Košice definované v prílohe č. 3 súťažných podkladov , s prevzatím zodpovednosti za odchýlku vrátane jej prepravy distribučnou sústavou. Dodávka elektrickej energie musí zodpovedať technickým podmienkam a
prevádzkovému poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete a musí byť v súlade s platnými právnymi predpismi SR (zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike, vyhlášky ÚRSO č. 423/2013, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška ÚRSO č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávanej elektrickej energie a poskytovaní služieb, Nariadenie vlády č. 211/2010 ktorým sa dopĺňa Nariadenie vlády č. 317/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou v znení zákona č. 309/2009 Z. z.).
Predpokladané množstvo na obdobie 24 mesiacov: 2 564 MWh jednotarifne
Predpokladané množstvo na obdobie 36 mesiacov (v prípade uplatnenia opcie): 3 846 MWh jednotarifne

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
04.03.2021 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
04.03.2021 13:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
K13 - Košické kultúrne centrá
Adresa
Kukučínova 2
Košice
040 01, Slovenská republika
Procesný garant
František Keruľ
logtrade@logtrade.sk
+421 907225966
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/15128

Dokumenty