Stav: Ukončená

Serverový čas: 29.09.2022 18:42

Karta obstarávania #2020-125
Uloženie zmesového komunálneho odpadu na skládku

Informácie

ID zákazky
10401
Názov predmetu
Uloženie zmesového komunálneho odpadu na skládku
Číslo spisu
2020-125
Číslo z vestníka EU
2021/S 026-064344
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
4 340 000,00 EUR
Hlavný CPV
90530000-1 - Prevádzka skládok
VO sa delí na časti
Nie
Zákazka nie je rozdelená na časti - zdôvodnenie
Vzhľadom na predmet zákazky, ktorým je poskytovanie služieb ukladania zmesového komunálneho odpadu spoločnosťou prevádzkujúcou skládku zmesového komunálneho odpadu pre držiteľa odpadu odvážaného z celého mesta Bratislava – OLO a.s., a to podľa jeho aktuálnej potreby v predpokladanom množstve vyjadrenom hmotnosťou 70.000 ton za 3 roky, verejný obstarávateľ nepovažuje možnosť rozdelenia zákazky na časti za zmysluplnú, keďže sa do verejného obstarávania majú možnosť zapojiť malé a stredné podniky. Prípadným rozdelením tejto zákazky na časti by vzhľadom na charakter zákazky spočívajúci v sprístupnení skládky na ukladanie uvedeného predpokladaného množstva odpadu a poskytnutí súvisiacich služieb nebolo možné podporiť širšiu hospodársku súťaž a verejnému obstarávateľovi by takéto opatrenie mohlo skomplikovať logistiku a harmonogram odvozu odpadu zberovými vozidlami.
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je poskytovanie služieb ukladania zmesového komunálneho odpadu spoločnosťou prevádzkujúcou skládku zmesového komunálneho odpadu, teda spoločnosťou prevádzkujúcou skládku odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný (podľa § 2 ods. 1 písm. b) vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 382/2018 Z.z. o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti), a to pre držiteľa odpadu odvážaného z územia mesta Bratislava - OLO a.s., podľa podmienok uvedených v súťažných podkladoch a ich prílohách.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
12.03.2021 11:00:00
Plánované otváranie ponúk
12.03.2021 13:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Michaela Čukašová
cukasova@olo.sk
+421 911402431

Dokumenty