Stav: Zrušená

Serverový čas: 22.02.2024 05:54

Karta obstarávania #006/2021/VO-§117
Nákup a dodávka maliarskych farieb a pomôcok pre potreby BPMK, s.r.o.

Informácie

ID zákazky
10511
Názov predmetu
Nákup a dodávka maliarskych farieb a pomôcok pre potreby BPMK, s.r.o.
Číslo spisu
006/2021/VO-§117
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
30 000,00 EUR
Hlavný CPV
44800000-8 - Náterové farby, laky a tmely
Doplňujúci CPV
37820000-2 - Potreby pre maliarov
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodávka maliarskych farieb a pomôcok pre potreby BPMK s.r.o..

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

Predmetom zákazky je dodávka maliarskych farieb a pomôcok pre potreby BPMK s.r.o.. S úspešným uchádzačom bude uzatvorený zmluvný vzťah – Rámcová dohoda – za účelom opakovaných objednávok na dodanie požadovaného predmetu zákazky na obdobie 12 mesiacov resp. do vyčerpania finančného limitu 30 000,00 € bez DPH.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
28.01.2021 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Adresa
Južné nábrežie 13
Košice
042 19, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Adela Liptáková
adela.liptakova@bpmk.sk
+421 908118623

Dokumenty