Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 12.04.2021 18:25

Karta obstarávania #FNTN-2021-17-ŠF-NZ-Reagencie pre PCR
Reagencie pre PCR

Informácie

ID zákazky
10587
Názov predmetu
Reagencie pre PCR
Číslo spisu VO
FNTN-2021-17-ŠF-NZ-Reagencie pre PCR
Číslo z vestníka VO
7603 - MST
Číslo z vestníka EU
2021/S 020-044367
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ obstarávania
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
1 693 038,40 EUR
Hlavný CPV
33696300-8 - Chemické činidlá
Doplňujúci CPV
33124130-5 - Diagnostický spotrebný materiál
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
VO sa delí na časti
Nie
Zákazka nie je rozdelená na časti - zdôvodnenie
Rozdelenie zákazky by predstavovalo riziko, že vykonanie zákazky sa stane nadmerne technicky obtiažne, resp. potreba koordinácie dodávateľov jednotlivých častí predstavuje riziko ohrozenia riadneho plnenia zákazky.
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK022 - Trenčiansky kraj
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky je dodanie diagnostických reagencií pre potreby PCR laboratória v rámci Oddelenia klinickej biochémie, hematológie a mikrobiológie FN Trenčín. Bližší opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
06.04.2021 11:00:00
Plánované otváranie ponúk
06.04.2021 12:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Fakultná nemocnica Trenčín
Adresa
Legionárska 28
Trenčín
91171, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Michal Plesník
michal.plesnik@fntn.sk
+421 326566838

Dokumenty