Stav: Ukončená

Serverový čas: 24.09.2023 03:18

Karta obstarávania #2021-14
Čpavková voda 24 – 25 % – NH4OH

Informácie

ID zákazky
10793
Názov predmetu
Čpavková voda 24 – 25 % – NH4OH
Číslo spisu
2021-14
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
86 000,000 EUR
Hlavný CPV
24413100-3 - Kvapalný amoniak
Doplňujúci CPV
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je nákup a dodanie presne určeného množstva čpavkovej vody 24 – 25 %
– NH4OH (amoniak – vodný roztok) s dodávkou do miesta určenia.

Dodávaná čpavková voda musí spĺňať parametre uvedené STN 65 1314- Čpavková voda technická.
Označenie čpavkovej vody podľa Cas: 1336-21-6; podľa Einecs: 215-647-6
Relatívna hustota čpavkovej voda 0,9g/cm3
Trieda bezpečnosti 8
Medzinárodný chemický názov: Aqua ammonia, Ammonium hydroxide, Technical ammonia water.
Predpokladané množstvo dodávanej čpavkovej vody v jednej dodávke je 10 – 22 t. Odhadované
množstvo je 725 t (725 000 kg) za rok.

Rámcová zmluva bude uzatvorená na 12 mesiacov.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
16.02.2021 11:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Zuzana Machalíková
machalikova@olo.sk
+421 918110142

Dokumenty