Stav: Ukončená

Serverový čas: 29.09.2022 19:11

Karta obstarávania #2020-140
Nákup meracích prístrojov, náhradných dielov.

Informácie

ID zákazky
10911
Názov predmetu
Nákup meracích prístrojov, náhradných dielov.
Číslo spisu
2020-140
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Predpokladaná hodnota
32 485,48 EUR
Hlavný CPV
38300000-8 - Meracie prístroje
Doplňujúci CPV
35125100-7 - Snímače
38420000-5 - Nástroje na meranie prietoku, hladiny a tlaku kvapalín a plynov
31400000-0 - Akumulátory, galvanické články a batérie
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
VO sa delí na časti
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je nákup a dodanie nových meracích prístrojov, náhradných dielov
a príslušenstva na meranie a reguláciu v rozsahu uvedenom v Prílohe č. 1 Technická špecifikácia,
dopravou a vyložením na miesto určenia podľa špecifikácie obstarávateľa.

Z dôvodu potreby zabezpečenia kvality je každý merací prístroj, náhradný diel alebo príslušenstvo opísaný katalógovým číslom výrobcu, uvedený opis definuje minimálne parametre výrobku. Obstarávateľ umožňuje aj ekvivalentné výrobky s presným odkazom na výrobcu a parametre ekvivalentného výrobku.
Konkrétny výrobok podľa katalógového čísla je určený ako štandard pre definovanie minimálnych parametrov prípadného ekvivalentného výrobku. Pri predložení ekvivalentného výrobku je potrebné doložiť odkaz na výrobcu (predajcu), odkaz na konkrétne parametre výrobku a predloženie certifikátu pre použitie výrobku v EU.

Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
02.03.2021 11:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Zuzana Machalíková
machalikova@olo.sk
+421 918110142
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.olo.sk/arte-content/uploads/2021/02/Vseobecne-obchodne-podmienky-pre-dodavatelov-OLO-platne-od-10.2.2021.pdf

Dokumenty

Tlakomery , pozicionér, software

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
25 207,92 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
38300000-8 - Meracie prístroje
Doplňujúci CPV
38423100-7 - Tlakomery
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Snímače koncovej polohy.

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
2 213,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
38300000-8 - Meracie prístroje
Doplňujúci CPV
35125100-7 - Snímače
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Akumulátory a záložné batérie.

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
843,36 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
38300000-8 - Meracie prístroje
Doplňujúci CPV
31400000-0 - Akumulátory, galvanické články a batérie
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Ultrazvukový snímač hladiny.

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
918,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
38300000-8 - Meracie prístroje
Doplňujúci CPV
35125100-7 - Snímače
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Vodomery a dátové rozhrania.

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
3 180,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
38300000-8 - Meracie prístroje
Doplňujúci CPV
38421100-3 - Vodomery
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Relé.

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
123,20 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
38300000-8 - Meracie prístroje
Doplňujúci CPV
38230000-6 - Elektromagnetické geofyzikálne prístroje
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy