Stav: Ukončená

Serverový čas: 24.09.2023 18:58

Karta obstarávania #2020-126
Projektová dokumentácia- Rekonštrukcia objektu dielne a kotolne.

Informácie

ID zákazky
10951
Názov predmetu
Projektová dokumentácia- Rekonštrukcia objektu dielne a kotolne.
Číslo spisu
2020-126
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
14 800,00 EUR
Hlavný CPV
71320000-7 - Inžinierske projektovanie
Doplňujúci CPV
71200000-0 - Architektonické a súvisiace služby
71242000-6 - Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov
79932000-6 - Návrhy interiérov
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom verejného obstarávania je vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie s náležitosťami dokumentácie na realizáciu projektu s názvom
„Rekonštrukcia objektu dielne a kotolne“.
Projekt rieši návrh modernizácie stavebno-technického vybavenia vnútorných priestorov dielní.
Verejný obstarávateľ nedisponuje pôvodnou technickou dokumentáciou objektov ktorých sa predmet zákazky týka.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je špecifikované v prílohe č. 1 Špecifikácia projektových prác tejto výzvy.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
09.03.2021 11:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Zuzana Machalíková
machalikova@olo.sk
+421 918110142

Dokumenty