Stav: Ukončená

Serverový čas: 03.06.2023 16:28

Karta obstarávania #HaMi 80/2020
Časť 9. Zváranie a príslušenstvo

Informácie

ID zákazky
10956
Názov predmetu
Časť 9. Zváranie a príslušenstvo
Číslo spisu
HaMi 80/2020
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
1 988,18 EUR
Hlavný CPV
43830000-0 - Mechanické náradie
Doplňujúci CPV
44315100-2 - Príslušenstvo na zváranie
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Dodanie nového tovaru v neporušených obaloch, a to dielenského ručného, pneumatického a elektromechanického náradia používaného v opravárenských dielňach, ktoré je potrebné pri opravách v rozsahu podľa dokumentu Príloha č. 1 – Technická špecifikácia, v čiastkových dodávkach s naložením, dopravou a vyložením na miesto určenia podľa špecifikácie verejného obstarávateľa.
Z dôvodu potreby zabezpečenia kvality je každé náradie opísané katalógovým číslom výrobcu, uvedený opis definuje minimálne parametre výrobku. Obstarávateľ umožňuje aj ekvivalentné výrobky s presným odkazom na výrobcu a parametre ekvivalentného výrobku.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
24.02.2021 11:00:00
Plánované otváranie ponúk
24.02.2021 11:15:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Alexander Kanóc
kanoc@olo.sk
+421 949007350

Dokumenty