Stav: Zrušená

Serverový čas: 26.09.2023 22:41

Karta obstarávania #2021-11
Oprava zásobného sila na nebezpečný odpad

Informácie

ID zákazky
11033
Názov predmetu
Oprava zásobného sila na nebezpečný odpad
Číslo spisu
2021-11
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
55 000,00 EUR
Hlavný CPV
45223200-8 - Konštrukčné práce
Doplňujúci CPV
45262400-5 - Montáž oceľových konštrukcií
50116100-2 - Opravy elektrického systému
45262120-8 - Montáž lešení
45262110-5 - Demontáž lešení
45442120-4 - Natieranie a nanášanie ochranných vrstiev na konštrukcie
44320000-9 - Káble a súvisiace výrobky
31600000-2 - Elektrické zariadenia a prístroje
31230000-7 - Časti rozvodu elektriny alebo regulačných prístrojov
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je realizácia opravy zásobného sila na nebezpečný odpad a to zvýšenie stability skorodovanej časti konštrukcie plášťa . Korózia spôsobená vplyvom náročnej prevádzky najmä v spodnej časti sila. Zvýšenie stability skorodovanej časti konštrukcie sa bude zabezpečovať realizáciou dvoch dodatočných obvodových prstencov spolu s dodatočnými vertikálnymi výstuhami v prvom a druhom segmente a taktiež v hornej časti výsypky.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
19.03.2021 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Dana Šramová
sramova@olo.sk
+421 918110319

Dokumenty