Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 21.10.2021 11:08

Karta obstarávania #MK/A/2021/11044
Súbor IKT vybavenia pre projekty Zlepšenie technického vybavenia odborných učební 8 ZŠ, Košice

Informácie

ID zákazky
11048
Názov predmetu
Súbor IKT vybavenia pre projekty Zlepšenie technického vybavenia odborných učební 8 ZŠ, Košice
Číslo spisu
MK/A/2021/11044
Číslo z vestníka VO
15446 - MST
Číslo z vestníka EU
2021/S 050-123441
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
269 673,00 EUR
Hlavný CPV
30200000-1 - Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Doplňujúci CPV
30213000-5 - Osobné počítače
30213100-6 - Prenosné počítače
30232100-5 - Tlačiarne a zapisovače
VO sa delí na časti
Nie
Zákazka nie je rozdelená na časti - zdôvodnenie
Predmetom zákazky je obstaranie tovaru - súboru IKT vybavenia do odborných učební základných škôl, ktorých zriaďovateľom je verejný obstarávateľ. Jednotlivé položky predmetu zákazky spolu vecne, miestne a časovo úzko súvisia. Verejný obstarávateľ pri vyhlasovaní tejto verejnej súťaže bral do úvahy najmä technické a hospodárske hľadisko (vzhľadom na charakter predmetu zákazky) s dôrazom na jeho zameranie a rozsah.
Rozčlenenie predmetu zákazky do menších, samostatne obstarávaných celkov by sa pre verejného obstarávateľa stalo procesne náročným, najmä s ohľadom na zvýšenú administratívnu záťaž a náklady na koordináciu realizácie predmetu zákazky spôsobenú potrebou riadenia plnenia zo strany viacerých dodávateľov. Uvedené by bolo neúčelné aj s ohľadom na skutočnosť, že možnosti relevantného trhu (okruh potenciálnych dodávateľov) by sa jeho rozdelením nezmenili. Verejný obstarávateľ má za to, že obstaranie jednotlivých položiek predmetu zákazky vo väčšom počte by mohlo mať vplyv na cenotvorbu ponúkaného predmetu zákazky a tým pádom aj celého verejného obstarávania. Verejný obstarávateľ konštatuje, že rozdelenie predmetu zákazky je najmä s ohľadom na miestne, vecné a funkčné väzby, charakter predmetu zákazky predovšetkým po ekonomickej stránke nielen neúčelné, nehospodárne, neefektívne, ale aj administratívne náročné.
Na základe vyššie uvedeného môžeme konštatovať, že nerozdelenie predmetu zákazky na časti je opodstatnené, odôvodnené a účelné. Navyše verejný obstarávateľ postupuje v súlade s odporúčaním Poskytovateľa nenávratného finančného príspevku (NFP), keďže má byť predmet zákazky z väčšej časti financovaný z NFP.
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodanie tovaru súboru informačných a komunikačných technológií - IKT vybavenia do odborných učební základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti verejného obstarávateľa:
Základná škola, Družicová 4, 040 12 Košice Mestská časť nad Jazerom, SLOVENSKO
Základná škola Jozefa Urbana, Jenisejská 22, 040 12 Košice Mestská časť nad Jazerom, SLOVENSKO
Základná škola, Nám. L. Novomeského 2, 040 01 Košice Mestská časť Staré mesto, SLOVENSKO
Základná škola, Krosnianska 2, 040 22 Košice Mestská časť Dargovských hrdinov, SLOVENSKO
Základná škola, Požiarnická 3, 040 01 Košice Mestská časť Juh, SLOVENSKO
Základná škola, Polianska 1, 040 01 Košice Mestská časť Sever, SLOVENSKO
Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice Mestská časť Juh, SLOVENSKO
Základná škola, Bruselská 18, 040 13 Košice Mestská časť Ťahanovce, SLOVENSKO

a poskytnutie s tým súvisiacich služieb.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
09.04.2021 10:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
09.04.2021 11:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Košice
Adresa
Trieda SNP 48/A
Košice
040 11, Slovenská republika
Procesný garant
Marta Kresáková
kresakova.kosice@proebiz.com
+421 911226997

Dokumenty