Stav: Ukončená

Serverový čas: 29.11.2023 03:56

Karta obstarávania #003/2021/VO-§117
Nákup a dodávka PVC podlahovej krytiny pre potreby BPMK, s.r.o.

Informácie

ID zákazky
11095
Názov predmetu
Nákup a dodávka PVC podlahovej krytiny pre potreby BPMK, s.r.o.
Číslo spisu
003/2021/VO-§117
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
20 000,00 EUR
Hlavný CPV
44112230-9 - Linoleum
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je nákup a dodávka tovaru – PVC podlahovej krytiny TARKETT Classic 40 - harmony oak brown light vrátane doplnkov a lepidla pre potreby BPMK, s. r. o., Južné nábrežie č.13 v Košiciach na obdobie roka 2021 resp. do vyčerpania vysúťaženého finančného limitu.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

Úspešnému uchádzačovi budú postupne podľa potrieb verejného obstarávateľa po dobu roka 2021 resp. do vyčerpania vysúťaženého finančného limitu vystavované opakované objednávky na dodanie požadovaného predmetu zákazky.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
10.03.2021 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Adresa
Južné nábrežie 13
Košice
042 19, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Adela Liptáková
adela.liptakova@bpmk.sk
+421 908118623

Dokumenty