Stav: Ukončená

Serverový čas: 24.05.2024 06:57

Karta obstarávania #2021/S 055-137670
Servis a generálne opravy nákladných automobilov TATRA

Informácie

ID zákazky
11273
Názov predmetu
Servis a generálne opravy nákladných automobilov TATRA
Číslo spisu
2021/S 055-137670
Číslo z vestníka VO
16016-MSS
Číslo z vestníka EU
2021/S 055-137670
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Predpokladaná hodnota
686 546,01 EUR
Hlavný CPV
50114000-7 - Oprava a údržba nákladných vozidiel
Doplňujúci CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Obstarávanie sa delí na časti
Áno
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je oprava a údržba vozidiel v súlade s Nariadením EK 461/2010 autorizovanou opravovňou bez výmeny alebo s výmenou náhradných dielov (originálnych náhradných dielov alebo schválených náhradných dielov verejným obstarávateľom) na motorové vozidlá s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou vyššou ako 12 000 kg kategórie N3, N3G značky Tatra ich servis (záručný a pozáručný), v zmysle kategorizácie vozidiel zákona č. 106/2018 Z.z. v znení neskorších predpisov, v podmienkach prevádzky podniku Lesy SR š.p. a členení jeho organizačných jednotiek. Servisné práce sa týkajú hlavne servisných úkonov predpísaných výrobcom, výmeny a údržby pravidelne sa opotrebovaných dielov, prípravy vozového parku na TK s cieľom úspešného vykonania kontroly TK a EK.

Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

Z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie Vládou SR v súvislosti s rizikom šírenia vírusu COVID-19 a na to nadväzujúcich opatrení sa verejný obstarávateľ rozhodol, že otváranie ponúk sa uskutoční výhradne funkcionalitou on-line" sprístupnením ponúk bez povinnosti umožnenia fyzickej účasti uchádzačov na otváraní ponúk. Otváranie ponúk sa uskutoční on-line podľa lehoty uvedenej v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania.

Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií ani verejné obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať úspešnú ponuku, ak uchádzačom navrhnutá cena bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky.

Hospodársky subjekt môže doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti predbežne nahradiť jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.

Verejný obstarávateľ v súlade s § 40 ods. 6 písm. g) vylúči z verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.

Verejný obstarávateľ upozorňuje všetkých uchádzačov alebo záujemcov, že nahlási takéto konanie na Protimonopolný úrad SR.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
29.04.2021 10:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
29.04.2021 12:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Adresa
Nám. SNP 8
Banská Bystrica
975 66, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Petra Hudecová
petra.hudecova@lesy.sk
+421 905444029

Dokumenty

ČASŤ I. - RSLT Banská Bystrica (vrátane pracovísk Kriváň, Žarnovica)

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
124 679,38 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
50114000-7 - Oprava a údržba nákladných vozidiel
Doplňujúci CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

ČASŤ II. - Pracovisko Beňuš

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
82 542,97 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
50114000-7 - Oprava a údržba nákladných vozidiel
Doplňujúci CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

ČASŤ III. - Pracovisko Ružomberok

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
39 597,13 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
50114000-7 - Oprava a údržba nákladných vozidiel
Doplňujúci CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

ČASŤ IV. - RSLT Vranov nad Topľou

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
128 893,02 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
50114000-7 - Oprava a údržba nákladných vozidiel
Doplňujúci CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

ČASŤ V. - Pracovisko Margecany

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
107 824,81 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
50114000-7 - Oprava a údržba nákladných vozidiel
Doplňujúci CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

ČASŤ VI. - Pracovisko Námestovo

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
31 169,84 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
50114000-7 - Oprava a údržba nákladných vozidiel
Doplňujúci CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

ČASŤ VII. - Pracovisko Krásno nad Kysucou

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
62 339,69 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
50114000-7 - Oprava a údržba nákladných vozidiel
Doplňujúci CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

ČASŤ VIII. - RSLT Bánovce nad Bebravou

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
89 295,89 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
50114000-7 - Oprava a údržba nákladných vozidiel
Doplňujúci CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

ČASŤ IX. - Pracovisko Smolenice

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
20 203,28 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
50114000-7 - Oprava a údržba nákladných vozidiel
Doplňujúci CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody