Stav: Ukončená

Serverový čas: 24.05.2024 05:46

Karta obstarávania #MK/A/2021/09071
Stavebné úpravy a udržiavacie práce archeologického komplexu Dolná brána - múzeum na Hlavnej ulici v Košiciach

Informácie

ID zákazky
11277
Názov predmetu
Stavebné úpravy a udržiavacie práce archeologického komplexu Dolná brána - múzeum na Hlavnej ulici v Košiciach
Číslo spisu
MK/A/2021/09071
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
179 754,93 EUR
Hlavný CPV
45212313-3 - Stavebné práce na múzeách
Doplňujúci CPV
45300000-0 - Stavebno-inštalačné práce
45311200-2 - Elektroinštalačné práce v neobytných budovách
45314320-0 - Inštalovanie počítačovej kabeláže
45454000-4 - Obnovovacie práce
45454100-5 - Reštaurovanie
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis

Jedná sa stavebné úpravy, rekonštrukčné, reštaurátorské a udržiavacie práce v rozsahu spracovanej projektovej dokumentácie:
ASR - zriadenie šikmej plošiny pre prístup do priestorov Dolnej brány, úprava vstupu do archeologického múzea, úprava prechodu medzi lávkou a kanálom (výškový rozdiel 160 mm), úprava východu z expozície (výškový rozdiel 570 mm),
POŽIARNA BEZPEČNOSŤ – výmena zasklenej vstupnej steny, výmena dverí medzi miestnosťami, hasiace prístroje,
REKONŠTRUKČNÉ PRÁCE – stabilizovanie kamenného muriva, oprava domurovanie klenby, sanácia betónových konštrukcií, oprava a domurovanie klenby, sanácia betónových konštrukcií, sanácia drevených konštrukcií, obnova úpravy terénu kamenivom, odstránenie násypov, doplnenie dlažby,
NOVÉ KONŠTRUKCIE – kovové zábradlia, mreže, vitríny na prezentáciu archeologických nálezov, konštrukcie na projekcie,
VETRANIE – priemyselným ventilátorom,
SANÁCIA HISTORICKÉHO KAMENNÉHO MURIVA – návrh sanácie interiéru, návrh konsolidácie murív a škárovania, statický posudok, /podľa požiadaviek a stanovísk KPÚ, návrh sanácie vypracuje odborne spôsobilá osoba so špecifikáciou reštaurovania S6 a odsúhlasí KPÚ/.
REŠTAUROVANIE DREVENÝCH ARTEFAKTOV – drevené konštrukcie prvého mosta, drevený žľab a komorový objekt, /vyžaduje sa špecifický prístup a odborný zákrok kvalifikovaného reštaurátora so špecializáciou S1 a S6. Potrebné je vyhotoviť reštaurátorskú dokumentáciu podľa § 33 pamiatkového zákona a odsúhlasí KPÚ/.
ELEKTROINŠTALÁCIA – rozvádzač RS, osvetlenie, zásuvky, vypínače, rozvody
SLABOPRÚD – štruktúrovaná kabeláž.
Bližšie zhrnutie, špecifikácia prác a podrobný opis predmetu zákazky sa nachádza v Prílohe č. 1 Výzvy - projektová dokumentácia stavby a v Prílohe č.2 Výzvy - Výkaz výmer.
V prípade, že v projektovej dokumentácii alebo vo výkaze výmer je uvedený konkrétny názov výrobcu, výrobného postupu, obchodného označenia, patentu, typu, oblasti alebo miesta pôvodu alebo výroby (§ 42 ods.3 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov) uchádzačom sa umožňuje predloženie ekvivalentného návrhu danej položky (ekvivalent je výrobok s porovnateľnými alebo lepšími vlastnosťami ako je požiadavka podľa opisu).

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
30.03.2021 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
30.03.2021 10:15:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Košice
Adresa
Trieda SNP 48/A
Košice
040 11, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Andrea Vedral Némedyová
andrea.vedral@kosice.sk
+421 556419854

Dokumenty