Stav: Ukončená

Serverový čas: 25.06.2021 06:24

Karta zákazky #12349-MUT
Nákup kameniva pre OZLT - časť A (bez dopravy) - výzva č. 8

Táto zákazka je súčasťou DNS #12349-MUT Nákup kameniva

Informácie

ID zákazky
11447
Názov predmetu
Nákup kameniva pre OZLT - časť A (bez dopravy) - výzva č. 8
Číslo spisu VO
12349-MUT
Číslo z vestníka VO
71/2020
Číslo z vestníka EU
2020/S 063-150381
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ obstarávania
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
6 880,000 EUR
Hlavný CPV
14212000-0 - Granuly, dryina, kamenný prach, riečny štrk, horninová drvina, drvený a mletý kameň, kamenné zmesi, štrkopieskové zmesi a iné štrkopiesky do betónu
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky je dodanie kameniva bez dopravy. Bližší opis predmetu zákazky je uvedený vo výzve na predkladanie ponúk.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

Miesto realizácie predmetu zákazky: Bratislava, časť Rača.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
08.04.2021 09:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Adresa
Nám. SNP 8
Banská Bystrica
975 66, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Petra Hudecová
petra.hudecova@lesy.sk
+421 905444029

Dokumenty