Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 28.10.2021 00:57

Karta obstarávania #38462/2018-520
Kolesové nakladače

Informácie

ID zákazky
1153
Názov predmetu
Kolesové nakladače
Číslo spisu
38462/2018-520
Číslo z vestníka VO
12829 - MST
Číslo z vestníka EU
2018/S 176-398495
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
4 941 250,00 EUR
Hlavný CPV
43250000-0 - Čelné lopatové nakladače
Doplňujúci CPV
50000000-5 - Opravárske a údržbárske služby
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom verejného obstarávania je dodávka 50 ks nových kolesových nakladačov pre nakladanie a manipuláciu s
drevom a iné komunálne práce vrátane daňových poplatkov a ďalších nákladov spojených s dodávkou, vrátane všetkých
nákladov dopravy na miesto plnenia, odskúšania prevádzky, zaškolenia obsluhy, návodu na obsluhu a údržby,
servisného zošita so záručnými podmienkami v slovenskom jazyku, kompletného príslušenstva pre plnohodnotnú
prevádzku kolesových nakladačov, plného objemu prevádzkových hmôt a mazív, min. 10 l paliva a vykonanie servisnej
prehliadky po 500 Mth v rozsahu určenom výrobcom na kolesových nakladačoch v cene kolesových nakladačov vrátane
materiálu, filtrov, dopravy a práce mechanika.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Náklady použitím prístupu nákladovej efektívnosti najmä nákladov počas životného cyklu
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
17.10.2018 10:00:00
Otváranie častí ponúk, označených ako „Ostatné“
17.10.2018 11:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Adresa
Nám. SNP 8
Banská Bystrica
975 66, Slovenská republika
Procesný garant
František Fodor
frantisek.fodor@lesy.sk
+421 918444222