Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 12.04.2021 17:38

Karta zákazky #2021-DNS-1-12-014
Lesnícke služby v ťažbovom procese na OZ Liptovský Hrádok na roky 2021-2024, výzva č. 14, LS Liptovská Osada

Informácie

ID zákazky
11657
Názov predmetu
Lesnícke služby v ťažbovom procese na OZ Liptovský Hrádok na roky 2021-2024, výzva č. 14, LS Liptovská Osada
Číslo spisu VO
2021-DNS-1-12-014
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ obstarávania
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
24 675,00 EUR
Hlavný CPV
77211000-2 - Služby súvisiace s ťažbou dreva
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Lesnícke služby v ťažbovom procese na účely tohto verejného obstarávania predstavujú proces zahrňujúci výrub stromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste. Ide o odbornú činnosť zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch takým spôsobom a v takom rozsahu, aby sa uchovala ich biologická diverzita, odolnosť, produkčná a obnovná schopnosť, životnosť a schopnosť plniť funkcie lesov. Ide o diferencované hospodárenie v lesoch, pri ktorom sa zohľadňujú rozmanité prírodné, porastové, hospodárske, ekonomické a spoločenské podmienky a požiadavky uplatnené pri vyhotovení a realizácií programu starostlivosti o lesy a postupy podľa osobitných predpisov pri odstraňovaní následkov mimoriadnych okolností a nepredvídaných škôd na lesoch.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
19.04.2021 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
19.04.2021 10:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
LESY SR, Odštepný závod Liptovský Hrádok
Adresa
J. Martinku 110
Liptovský Hrádok
033 11, Slovenská republika
Procesný garant
Peter Grellneth
peter.grellneth@lesy.sk
+421 918335409

Dokumenty