Stav: Ukončená

Serverový čas: 03.12.2023 21:55

Karta obstarávania #019/2021/VO-§117
Dodanie a montáž EZS pre ZS Ťahanovce v správe BPMK, s.r.o.

Informácie

ID zákazky
11711
Názov predmetu
Dodanie a montáž EZS pre ZS Ťahanovce v správe BPMK, s.r.o.
Číslo spisu
019/2021/VO-§117
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
15 000,00 EUR
Hlavný CPV
45312200-9 - Inštalovanie poplašného systému proti vlámaniu
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Dodanie a montáž EZS pre ZS Ťahanovce v správe BPMK, s.r.o.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

Úspešnému uchádzačovi bude vystavená objednávka za účelom realizácie predmetu zákazky.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
19.04.2021 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Adresa
Južné nábrežie 13
Košice
042 19, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Ladislav Lipták
ladislav.liptak@bpmk.sk
+421 557871350

Dokumenty