Stav: Zrušená

Serverový čas: 25.06.2021 05:21

Karta obstarávania #01/PLZ/2021
Nákup diskového poľa spolu so službami a supportom na 5 rokov

Informácie

ID zákazky
12035
Názov predmetu
Nákup diskového poľa spolu so službami a supportom na 5 rokov
Číslo spisu VO
01/PLZ/2021
Číslo z vestníka VO
097/2021
Druh postupu
Podlimitná zákazka
Typ obstarávania
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
189 000,00 EUR
Hlavný CPV
30233100-2 - Počítačové pamäťové jednotky
Doplňujúci CPV
32580000-2 - Dátové zariadenia
30200000-1 - Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
51612000-5 - Inštalácia zariadení na spracovanie informácií
72250000-2 - Služby týkajúce sa podpory systému
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky je obstaranie 2 kusov diskového poľa spolu so službami a supportom na 5 rokov. Pod pojmom „služby“ sa rozumie naloženie a dovoz predmetu zákazky, vynesenie do miesta inštalácie, inštalácia, kompletná konfigurácia, sprevádzkovanie a otestovanie funkčnosti na mieste plnenia.
Pod pojmom „support na 5 rokov“ sa rozumie podpora s priamym komunikačným kanálom s výrobcom pri sťahovaní SE či otváraní servisných požiadaviek.

Technická špecifikácia a parametre predmetu zákazky:
• modulárne diskové pole v prevedení rack 19“
o redundantné napájanie a chladenie
o 2 redundantné radiče v režime active-active, možnosť rozšírenia na 4 radiče
o celková pamäť systému 64GB s ochranou voči výpadku napájania
o kritické komponenty vymeniteľné za prevádzky (zdroje, radiče, disky, adaptéry)
o príslušenstvo (montážna súprava, napájacie a prepojovacie káble, návody)
• rozhrania
o 4 porty 10Gb Ethernet RJ45 na správu a blokový prístup
o 8 portov 16Gb Fibre Channel SW na blokový prístup
o 4 porty 12Gb 4X SAS na pripojenie rozširujúcich diskových jednotiek
• disková kapacita
o SSD tier
 min 8 diskov typu SAS SSD s výdržou aspoň 1 DWPD/5Y
 využiteľná kapacita minimálne 10 TiB
 ochrana voči výpadku jedného disku v skupine
 rezervná kapacita pre prípad výpadku disku
o HDD tier
 min 64 diskov typu SAS HDD s 10 000 otáčkami/minútu
 využiteľná kapacita minimálne 110 TiB
 ochrana voči výpadku dvoch diskov v skupine
 rezervná kapacita pre prípad výpadku disku
o možnosť rozšírenia o veľkokapacitné disky typu HDD so 7 200 otáčkami/minútu
o možnosť rozšírenia na aspoň 160 diskov
• požadované funkcionality (súčasť dodávky bez kapacitného a časového obmedzenia)
o blokový prístup k uloženým dátam cez protokoly FC a iSCSI
o správa systému cez GUI, CLI a API
o ochrana dát voči výpadku 1 a 2 diskov v skupine (RAID5, RAID6)
o rezervovaná kapacita pre prípad výpadku disku (spare)
o podpora rozšírenia kapacity diskovej skupiny za prevádzky
o podpora presúvania dát medzi diskovými skupinami
o automatické presúvanie uložených blokov medzi diskami podľa záťaže (tiering)
o redukcia uložených dát (thin-provisioning, compression, deduplication)
o lokálna replikácia dát (snapshot, clone, backup, mirror)
o vzdialená replikácia dát (synchrónne a asynchrónne, protokoly FC a IP)
o režim s vysokou dostupnosťou dát medzi lokalitami
o riadenie kvality služby (IO operácie, priepustnosť)
o aktualizácia firmvéru/softvéru systému za prevádzky (bez výpadku služby)
o ovládače pre operačné systémy Microsoft Windows, VMware vSphere a Linux
• ďalšie funkcionality (voliteľné, nie sú vyžadované ako súčasť dodávky)
o podpora šifrovania uložených dát (data-at-rest)
o podpora prístupu na disky typu VMware vVols
o podpora replikácie medzi tromi lokalitami
• kompatibilita
o podpora pripojenia do Fibre Channel siete SAN s prepínačmi Lenovo FC5022
o podpora pripojenia systémov Microsoft Windows, VMware vSphere a Linux
o podpora migrácie dát z diskových polí HPE 3PAR a HPE MSA

Súvisiace (požadované) služby a ich rozsah:
• implementačné služby
o analýza prostredia a kontrola kompatibility
o návrh nasadenia, plán testovania a migrácie
o inštalácia a konfigurácia zariadení
o integrácia do prostredia (siete LAN a SAN, monitoring, zálohovanie)
o integrácia so zálohovacím systémom Veeam a StoreOnce Catalyst a konfigurácia Veeam repozitárov formou „landing zone“ pre primárne zálohy, rekonfigurácia zálohovacích úloh a optimalizácia ich výkonu
o testovanie riešenia (redundancia, dostupnosť, funkcionality, migrácia)
o migrácia dát (z diskových polí HPE 3PAR a HPE MSA)
o dokumentácia nasadenia a zaškolenie obsluhy
• podporné služby
o na obdobie 5 rokov od obstarania
o vzdialený dohľad nad systémami počas celého obdobia (kapacita, výkon, chyby, ...)
o proaktívna kontrola systémov na mieste v rozsahu minimálne 4 pracovné dni ročne
o zhodnotenie stavu systémov a návrhy úprav minimálne raz ročne
o aktualizácia firmvéru/softvéru zariadení minimálne raz ročne
o podpora prevádzky na vyžiadanie v rozsahu minimálne 5 pracovných dní ročne
o integrácia so zálohovacím systémom Veeam a StoreOnce Catalyst a konfigurácia Veeam repozitárov formou „landing zone“ pre primárne zálohy, rekonfigurácia zálohovacích úloh a optimalizácia ich výkonu
• servisná podpora zariadení
o na obdobie 5 rokov od obstarania
o pokrytie 24x7, oprava hardvérového komponentu do 24 hodín
o automatické nahlasovanie porúch do servisného centra
o dostupnosť nových verzií firmvéru/softvéru

Inštalácia je možná iba certifikovanému partnerovi výrobcu, osobe dodávateľa s oprávnením, t.j. s platným certifikátom spôsobilosti od výrobcu dodávaného zariadenia na adekvátnej úrovni.

V prípade, ak sa technické požiadavky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ pripúšťa ponúknuť ekvivalentný výrobok, zariaďovací predmet alebo materiál (ďalej len „ekvivalent“), pri dodržaní týchto podmienok:
a) ponúkaný ekvivalent musí mať rovnaké alebo lepšie technické a úžitkové parametre
b) uchádzač musí v ponuke predložiť ako prílohu k návrhu Zmluvy „Zoznam ponúkaných ekvivalentných položiek“, v ktorej uvedie čísla a názvy pôvodných položiek, ku ktorým ponúka ekvivalent, čísla nových položiek, obchodný názov, typové označenie a technické parametre ponúkaného ekvivalentu v takom rozsahu, aby verejný obstarávateľ vedel pri hodnotení ponuky posúdiť, či ponúkaný výrobok, zariaďovací predmet alebo materiál je alebo nie je ekvivalentom k tomu, ktorý bol požadovaný podľa súťažných podkladov.

Všetky materiály a technológie použité v procese realizácie musia byť platne certifikované, resp. musia byť v súlade so zákonom o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

1) Verejný obstarávateľ bude pri komunikácií s uchádzačmi, resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20, ods. 3 ZVO prostredníctvom zabezpečeného komunikačného rozhrania IS JOSEPHINE. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v tomto verejnom obstarávaní elektronickou formou, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie ich obsahu, prostredníctvom IS JOSEPNINE dostupného na adrese https://josephine.proebiz.com. Uvedené platí aj pre komunikáciu pri jednotlivých Výzvach na predkladanie ponúk

2) Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku na predmet zákazky. Uchádzač predloží ponuku na predmet zákazky v súlade s podmienkami uvedenými v týchto súťažných podkladoch. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov.

3) Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Autentifikáciu je možné previesť týmito spôsobmi:
a) v systéme JOSEPHINE registráciou a prihlásením pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID). V systéme je autentifikovaná spoločnosť, ktorú pomocou eID registruje štatutár danej spoločnosti. Autentifikáciu vykonáva poskytovateľ systému JOSEPHINE, a to v pracovných dňoch v čase 8.00-16.00 hod.
b) nahraním kvalifikovaného elektronického podpisu (napríklad podpisu eID) štatutára danej spoločnosti na kartu užívateľa po registrácii a prihlásení do systému JOSEPHINE. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE, a to v pracovných dňoch v čase 8.00-16.00 hod.
c) vložením plnej moci na kartu užívateľa po registrácii, ktorá je podpísaná elektronickým podpisom štatutára aj splnomocnenou osobou, alebo prešla zaručenou konverziou. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE, a to v pracovné dni v čase 8.00-16.00 hod.
d) počkaním na autentifikačný kód, ktorý bude poslaný na adresu sídla firmy do rúk štatutára uchádzača v listovej podobe formou doporučenej pošty. Lehota na tento úkon sú obvykle 4 pracovné dni a je potrebné s touto lehotou počítať pri vkladaní ponuky.

4) Verejný obstarávateľ oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk. Úspešnému uchádzačovi verejný obstarávateľ oznámi, že jeho ponuku prijíma. Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku neprijíma. Verejný obstarávateľ informuje úspešného uchádzača o ďalšom postupe pri uzatváraní zmluvy.

5) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nevybrať uchádzača, resp. zrušiť verejné obstarávanie na zabezpečenie plnenia predmetu zákazky - ak nebude predložená ani jedna ponuka, ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti, ak sa zmenia okolnosti, za ktorých bolo verejné obstarávanie vyhlásené.

6) Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením cenovej ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.

7) Verejný obstarávateľ rozhodol, že v zmysle zákona o verejnom obstarávaní sa vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa § 40 zákona o verejnom obstarávaní uskutoční po vyhodnotení ponúk podľa § 53 zákona o verejnom obstarávaní systémom revers.

8) Predmetné verejné obstarávanie nie je obstarávanie inovácií. Predmetné verejné obstarávanie je zamerané na spoločensky zodpovedné VO.

Sociálne zodpovedné VO

Áno

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
04.06.2021 09:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
04.06.2021 09:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Adresa
Nám. SNP 8
Banská Bystrica
975 66, Slovenská republika
Procesný garant
PhDr. Bohuslav Ferdinand Chudík
bohuslav.chudik@lesy.sk
+421 905444577
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/3951

Dokumenty