Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 21.10.2021 10:07

Karta obstarávania #MK/A/2021/10446
DSPRS „Ulica Pri prachárni – riešenie komunikácií“

Informácie

ID zákazky
12132
Názov predmetu
DSPRS „Ulica Pri prachárni – riešenie komunikácií“
Číslo spisu
MK/A/2021/10446
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
36 000,00 EUR
Hlavný CPV
71320000-7 - Inžinierske projektovanie
Doplňujúci CPV
71248000-8 - Dohľad nad projektom a dokumentáciou
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis

Vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie v podrobnosti dokumentácie na realizáciu stavby (DSPRS) – projekčné riešenie: dobudovania komunikácií pre peších a peších/ cyklistov, prestavby jestvujúcej križovatky miestnych komunikácií prepojovacia komunikácia Popradská - Gemerská a Pri Prachárni na okružnú križovatku, priechodov pre chodcov s osvetlením a zvýraznením technológiou pre zvýšenie bezpečnosti chodcov, zastávok MHD, dopravné značenie, stavebné úpravy dotknutých miestnych komunikácií, sadové úpravy, súvisiace/vyvolané objekty, výkaz výmer a rozpočet vrátane vytýčenia dotknutých podzemných inžinierskych sietí a zariadení, a potrebného geodetického zamerania, výkon činnosti autorského dohľadu projektanta, a. i. činnosti súvisiace s vykonaním predmetu zákazky, riadnym a včasným odovzdaním DSPRS verejnému obstarávateľovi v zmysle výzvy a jej príloh.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
18.05.2021 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Košice
Adresa
Trieda SNP 48/A
Košice
040 11, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Eva Fabová
eva.fabova@kosice.sk
+421 556419818

Dokumenty