Stav: Zrušená

Serverový čas: 21.10.2021 11:01

Karta obstarávania #20391/2021/220
Chladiareň na uskladnenie diviny

Informácie

ID zákazky
12333
Názov predmetu
Chladiareň na uskladnenie diviny
Číslo spisu
20391/2021/220
Číslo z vestníka VO
42198
Druh postupu
Podlimitná zákazka
Typ šablóny
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
245 745,59 EUR
Hlavný CPV
45000000-7 - Stavebné práce
Doplňujúci CPV
45331230-7 - Inštalovanie chladiacich zariadení
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Áno
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Objekt chladiarne pre uskladnenie diviny je jednoloďová halová konštrukcia ( ±0,000=209,20 ) pôdorysných rozmerov 8,00 x 13,00 m tvaru obdĺžnika.
Nosný systém je tvorený obvodovými oceľovými stĺpami a strešnými oceľovými priamopásovými väzníkmi. Základný modul je 7,72 m x 4,24 m (3 ks). Osový rozpon oceľových rámov je 7,72 m. Výška chladiarne je 6,71 m. Sklon strešnej roviny navrhovaného objektu je 26°.
Navrhovaná chladiareň je umiestnená na pozemku vedľa existujúcej chladiarne cca 1,2 m za ňou, a 2,0 m od prístupovej komunikácie. Pred navrhovanou chladiarňou bude zrealizovaná asfaltová spevnená plocha o rozmeroch 13,715 x 7,85 m.

Zastavaná plocha chladiarne 104,00 m2
Úžitková plocha chladiarne 80,41 m2
Obostavaný priestor 619,3 m3

Dispozícia : manipulačná miestnosť, chladiaci box 1, chladiaci box 2.

Popis chladiaceho zariadenia :

Navrhnuté chladiace zariadenie sa skladá z dvoch samostatných technologických celkov :
1. Chladiace zariadenie do chladiaceho boxu 1
1. Chladiace zariadenie do chladiaceho boxu 2

Chladiace boxy sú umiestnené v jednom objekte vedľa seba, medzi nimi je manipulačná chodba. Vstup do oboch boxov z manipulačnej chodby cez chladiarenské dvere 1500x2000 mm.
V oboch chladiacich boxoch bude uskladnená zverina. Spôsob uskladnenia na nerezovej trubkovej dráhe.

Chladiace zariadenie do boxu 1
Chladený sklad tvorí miestnosť o rozmeroch 5500 x 6820 mm, svetlá výška v sklade bude 3500 mm. Steny skladu, podlaha aj strop sú opatrené tepelnou izoláciou hr. 150 mm.
Chladiaci box bude slúžiť pre uskladnenie zveriny –hlavne jelenia, diviačia.

parametre chladiaceho boxu 1 :
-teplota v chladiacom boxe 0 °C
-max. množstvo uskladneného mäsa 9000 kg
-max. denný obrat 4000 kg/deň
-vstupná teplota mäsa 20 °C
-výstupná teplota mäsa 0 °C

Výkon chladiaceho zariadenia bol stanovený na základe bilančného výpočtu chladeného priestoru (JDK Slovakia, spol. s r.o., Nitra) 6450 W.
Do chladiaceho boxu 1 bolo pre výpočtový inštalovaný výkon navrhnuté chladiace zariadenie v nasledujúcom zložení :

1.1 Kondenzačná jednotka typ JM-11-ZB.EF (R449A) 1ks
príslušenstvo pre kond. jednotku :
-vyhrievanie oleja kompresora 1ks
-nastaviteľný LP pressostat 1ks
-zabudovaný FD priezorník 1ks
-plynulá regulácia VK 1ks
-kryt jednotky 1ks
1.2 výparník bez el. odmrazovania typ 3C-A 3455L 1ks
-el. odmrazovanie (pribalené) typ E1K 1ks
1.3 elektrický rozvádzač typ RKJ-CB-M-1BEH 1ks
1.4 vstrekovací ventil + dýza typ TES 2 +NO.04 1ks
1.5 elektromagnetický ventil typ s cievkou 10 mm 1ksChladiace zariadenie do boxu 2
Chladený sklad tvorí miestnosť o rozmeroch 3920 x 6820 mm, svetlá výška v sklade bude 3500 mm. Steny skladu, podlaha aj strop sú opatrené tepelnou izoláciou hr. 150 mm.
Chladiaci box bude slúžiť pre uskladnenie zveriny –hlavne jelenia, diviačia

parametre chladiaceho boxu 2 :
-teplota v chladiacom boxe 0 °C
-max. množstvo uskladneného mäsa 6000 kg
-max. denný obrat 2500 kg/deň
-vstupná teplota mäsa 20 °C
-výstupná teplota mäsa 0 °C


Výkon chladiaceho zariadenia bol stanovený na základe bilančného výpočtu chladeného priestoru (JDK Slovakia, spol. s r.o., Nitra) 5460 W.
Do chladiaceho boxu 2 bolo pre výpočtový inštalovaný výkon navrhnuté chladiace zariadenie v nasledujúcom zložení :

2.1 Kondenzačná jednotka typ JM-10-ZB.EF (R449A) 1ks
príslušenstvo pre kond. jednotku :
-vyhrievanie oleja kompresora 1ks
-nastaviteľný LP pressostat 1ks
-zabudovaný FD priezorník 1ks
-plynulá regulácia VK 1ks
-kryt jednotky 1ks
2.2 výparník bez el. odmrazovania typ 3C-E 3344R 1ks
-el. odmrazovanie (pribalené) typ E1K 1ks
2.3 elektrický rozvádzač typ RKJ-CB-M-1BEH 1ks
2.4 vstrekovací ventil + dýza typ TES 2 +NO.04 1ks
2.5 elektromagnetický ventil typ s cievkou 10 mm 1ks

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
21.09.2021 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
21.09.2021 10:30:00

Centrálny verejný obstarávateľ

Názov organizácie
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Adresa
Nám. SNP 8
Banská Bystrica
975 66, Slovenská republika
Procesný garant
Dáša Makanová
dasa.makanova@lesy.sk
+421 918611795

Dokumenty