Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 28.09.2021 16:01

Karta zákazky #12349-MUT
Nákup kameniva pre OZ Semenoles - časť B (s dopravou) - výzva č. 3

Táto zákazka je súčasťou DNS #12349-MUT Nákup kameniva

Informácie

ID zákazky
12687
Názov predmetu
Nákup kameniva pre OZ Semenoles - časť B (s dopravou) - výzva č. 3
Číslo spisu
12349-MUT
Číslo z vestníka VO
71/2020
Číslo z vestníka EU
2020/S 063-150381
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
1 275,00 EUR
Hlavný CPV
14212000-0 - Granuly, dryina, kamenný prach, riečny štrk, horninová drvina, drvený a mletý kameň, kamenné zmesi, štrkopieskové zmesi a iné štrkopiesky do betónu
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodanie kameniva s dopravou na ŠS Oravská Priehrada. Bližší opis predmetu zákazky je uvedený vo výzve na predkladanie ponúk.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

Miesto dodania predmetu zákazky: ŠS Oravská Priehrada

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
14.06.2021 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
14.06.2021 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Adresa
Nám. SNP 8
Banská Bystrica
975 66, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Petra Hudecová
petra.hudecova@lesy.sk
+421 905444029

Dokumenty