Stav: Ukončená

Serverový čas: 06.12.2022 01:53

Karta obstarávania #2021-56
Poskytovanie finančných služieb – finančný lízing a spätný lízing

Informácie

ID zákazky
12782
Názov predmetu
Poskytovanie finančných služieb – finančný lízing a spätný lízing
Číslo spisu
2021-56
Číslo z vestníka VO
38201-MSS
Číslo z vestníka EU
2021/S 146-387719
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
5 083 000,00 EUR
Hlavný CPV
66114000-2 - Finančný lízing
VO sa delí na časti
Nie
Zákazka nie je rozdelená na časti - zdôvodnenie
Verejný obstarávateľ pred samotným vyhlásením nadlimitnej zákazky zvážil vhodnosť rozdelenia predmetu zákazky na časti a zodpovedne pristúpil k prijatému rozhodnutiu. Predmetom zákazky je poskytnutie spätného leasingu s následným finančným leasingom dlhodobého hmotného majetku verejného obstarávateľa, prevažne nákladných motorových vozidiel (ďalej len „DHM“), na dobu 48 mesiacov s následným odkúpením DHM za zostatkovú cenu, čo predstavuje špecifickú službu, ktorá spadá pod špecializovanú oblasť pre určitý trhový segment a vymedzený okruh potenciálnych uchádzačov.

Vo svojej podstate ide o uzatvorenie obchodného vzťahu s uchádzačom, ktorý prefinancuje DHM vo vlastníctve verejného obstarávateľa, ktorý považuje za jednotný celok (majetok verejného obstarávateľa). Rozdelenie predmetu zákazky na časti, čo v tomto prípade predstavuje rozdelenie majetku verejného obstarávateľa s rozdielnymi podmienkami jeho prefinancovania, nepovažuje verejný obstarávateľ za zmysluplné a požiadavka na plnenie predmetu zákazky v celom rozsahu bez rozdelenia na časti nemožno so zohľadnením ekonomických dôvodov, funkčných dôvodov a splnenia cieľa plnenia predmetu zákazky a účelu predmetu zákazky, na ktorý je určený, považovať za obmedzujúci prvok v predmetnom verejnom obstarávaní.

Medzi technické (funkčné) dôvody patrí predovšetkým obava z komplikovanej koordinácie plnenia jednotlivými uchádzačmi (iné postupy v prípade banky alebo leasingovej spoločnosti), čo môže spôsobovať ťažkosti a zvýšené náklady pri plnení, napr. náklady na organizáciu viacerých poskytovateľov, prípadne zvýšený počet potrebných zamestnancov na zabezpečenie realizácie predmetu zákazky.

V rámci predmetnej zákazky sa obstarávajú vecne súvisiace plnenia (charakterovo a účelovo podobné komplexné služby), ktoré sú poskytované rovnakým okruhom potenciálnych uchádzačov, a to najmä vzhľadom na rozsah a špecifickosť zákazky, čo negatívne neovplyvňuje a neobmedzuje hospodársku súťaž a nijakým spôsobom nediskriminuje hospodárske subjekty oprávnené poskytovať predmet zákazky a neupiera im možnosť účasti v danom verejnom obstarávaní. Prípadné rozdelenie zákazky na časti neznamená rozšírenie potenciálneho relevantného trhu.

Nerozdelenie predmetu zákazky na časti je opodstatnené, odôvodnené, nepredstavuje porušenie princípov verejného obstarávania a vyššie uvedené skutočnosti považuje za relevantné dôvody, ktoré viedli verejného obstarávateľa k takémuto rozhodnutiu.
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je poskytnutie finančného leasingu a spätného leasingu na nákup dlhodobého hmotného majetku prevažne nákladných vozidiel( ďalej len „DHM“) na dobu 48 mesiacov s následným odkúpením DHM za zostatkovú cenu (poplatok za prevod vlastníctva) podľa podmienok uvedených v týchto súťažných podkladoch a prílohách.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
27.08.2021 10:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
27.08.2021 12:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Michaela Čukašová, Mgr. Adam Kašák
cukasova@olo.sk
+421 911402431
Ďalšie kontakty
kasak@olo.sk

Dokumenty