Stav: Ukončená

Serverový čas: 16.06.2019 03:31

Karta obstarávania #08137/2018/ODDVO
Rekonštrukcie ciest III. triedy BBSK - Cesta III/2669 Prša-Poltár, časť Buzitka - Veľké Dravce - vybraté úseky

Informácie

ID zákazky
1279
Názov predmetu
Rekonštrukcie ciest III. triedy BBSK - Cesta III/2669 Prša-Poltár, časť Buzitka - Veľké Dravce - vybraté úseky
Číslo spisu VO
08137/2018/ODDVO
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
136 137,00 EUR
Hlavný CPV
45233223-8 - Obnova povrchu vozoviek
Doplňujúci CPV
45233200-1 - Rôzne práce vrchnej stavby
45233142-6 - Práce na oprave ciest
45233141-9 - Práce na údržbe ciest
90610000-6 - Služby na čistenie a zametanie ulíc
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác, rekonštrukcia cesty III. triedy v Banskobystrickom samosprávnom kraji.
Stavebné práce budú na ceste III/2669 Prša-Poltár, časť Buzitka-Veľké Dravce, vybraté úseky, v okrese Lučenec, staničenie v km 5,100-6,776 km, dĺžka úseku 1,667 km.
Jedná sa o nasledovné stavebné práce : zapílenie asfaltu, čistenie vozovky-zametanie, frézovanie, spojovací postrek, pokládka ACo 11 a ACL 16 s dovozom a rozprestretím.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
22.10.2018 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Banskobystrický samosprávny kraj
Adresa
Nám. SNP 23
Banská Bystrica
974 01, Slovenská republika
Procesný garant
Ľubica Kapustová
lubica.kapustova@bbsk.sk
+421 484325572

Dokumenty