Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 20.06.2021 08:25

Karta obstarávania #ID 21814
Nájomný bytový dom č. 3, ulica Plavisko

Informácie

ID zákazky
12814
Názov predmetu
Nájomný bytový dom č. 3, ulica Plavisko
Číslo spisu VO
ID 21814
Číslo z vestníka VO
29238 - WYP, vestník č. 138/2021 z 11.06.2021
Druh postupu
Podlimitná zákazka
Typ obstarávania
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
2 286 000,00 EUR
Hlavný CPV
45200000-9 - Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a práce inžinierskych stavieb
Doplňujúci CPV
45211000-9 - Stavebné práce na stavbe viacbytových budov a rodinných domov
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na výstavbe obytnej budovy. Súčasťou predmetu zákazky (stavby) je aj výstavba prístupovej komunikácie spolu s parkovacími plochami a inžinierskymi sieťami.
Podrobnosti sú uvedené v prílohe č. 1 súťažných podkladov - projektová dokumentácia.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
30.06.2021 09:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
30.06.2021 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Ružomberok
Adresa
Námestie A. Hlinku 1
Ružomberok
034 01, Slovenská republika
Procesný garant
Tomáš Mišovič
misovictom@gmail.com
+421 908895502

Dokumenty