Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 21.10.2021 09:50

Karta obstarávania #MK/A/202115573
Multifunkčná športová plocha streetball a ľadová plocha, Mestský park Košice

Informácie

ID zákazky
12880
Názov predmetu
Multifunkčná športová plocha streetball a ľadová plocha, Mestský park Košice
Číslo spisu
MK/A/202115573
Číslo z vestníka VO
č. 142 zo dňa 17.6.2021
Číslo z vestníka EU
29762-WYP
Druh postupu
Podlimitná zákazka
Typ šablóny
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
473 396,63 EUR
Hlavný CPV
45212200-8 - Stavebné práce na stavbe športových zariadení
Doplňujúci CPV
45212211-8 - Stavebné práce na objektoch klzísk
45212220-4 - Stavebné práce na objektoch viacúčelových športových zariadení
42513000-5 - Chladiace a mraziace zariadenia
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis

Zámerom investora je vybudovanie multifunkčnej plochy na jestvujúcej ploche ihriska – na nehnuteľnej národnej kultúrnej pamiatke – Park mestský s areálom, evidovanej v Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod číslom 3480/1.
Stavba sa nachádza v ochrannom pásme Mestskej pamiatkovej rezervácie Košice.
Multifunkčná plocha bude využívaná celoročne. V zimnom období – ľadová plocha – klzisko, v letnom období bude využívaná na športové aktivity – streetball a spoločenské podujatia, v rozsahu spracovanej projektovej dokumentácie:
• Objekt multifunkčného ihriska / ľadová plocha + streetball /
• Úpravu časti tribúny / sedenie + zábrany /
• Rozvod elektrickej energie NN /prípojka NN z jestvujúcej trafostanice + rozvody NN/
• Protihlukové opatrenia /protihluková stena/
• Parkovanie rolby
• Statiku stavby
• Protipožiarnu ochranu stavby
• Technológiu chladenia +Technologické vybavenie ľadovej plochy

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
14.07.2021 10:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
15.07.2021 13:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Košice
Adresa
Trieda SNP 48/A
Košice
040 11, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Anna Tarhaničová
anna.tarhanicova@kosice.sk
+421 556419314

Dokumenty