Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 28.09.2021 16:41

Karta obstarávania #NDL/2021/TOR/2
Služby komplexného nakladania s odpadmi – Mesto Tornaľa II.

Informácie

ID zákazky
12976
Názov predmetu
Služby komplexného nakladania s odpadmi – Mesto Tornaľa II.
Číslo spisu
NDL/2021/TOR/2
Číslo z vestníka EU
2021/S 121-319812
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Hlavný CPV
90500000-2 - Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
Doplňujúci CPV
90510000-5 - Likvidácia a spracovanie odpadu
90511100-3 - Zber tuhého komunálneho odpadu
90511000-2 - Služby na zber odpadu
90512000-9 - Služby na prepravu odpadu
90513100-7 - Likvidácia odpadu z domácností
VO sa delí na časti
Nie
Zákazka nie je rozdelená na časti - zdôvodnenie
Komplexný charakter poskytovaných služieb, vyplývajúci z identifikovaných potrieb verejného obstarávateľa vo vzťahu k zabezpečeniu efektivity dosiahnutia určeného účelu zadávanej zákazky neumožňuje rozdelenie zákazky na časti. Špecifický charakter poskytovaných služieb ako je nakladanie s komunálnymi odpadmi a ich vytriedenými zložkami t. j. zber, preprava a nakladanie s komunálnymi odpadmi za účelom ich zhodnotenia, resp. zneškodnenia na území mesta Tornaľa nie je možné deliť na časti. Verejný obstarávateľ má záujem poskytovať kvalitnú a stabilnú službu obyvateľom, ktorú môže garantovať iba jedným zmluvným partnerom zodpovedným za celý predmet zákazky.
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom obstarávania je zber, preprava, uloženie, zneškodnenie alebo zhodnotenie nasledovných druhov odpadov na území mesta Tornaľa:
1. zber, preprava a uloženie zmesového komunálneho odpadu s uložením v zariadení na zneškodnenie odpadov
2. zber, preprava a uloženie objemného odpadu s uložením v zariadení na zneškodnenie odpadov
3. zber, preprava a uloženie biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov, ktoré je možné zaradiť do skupiny 20 Komunálne odpady (ďalej len „BRO“)
4. zber, preprava a uloženie biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov (ďalej len „BRKO“)
5. spoločný zber, preprava a uloženie BRKO a BRO z domácností - IBV
6. mobilný zber, preprava a zneškodnenie oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok
7. zber, preprava a uloženie zmesového komunálneho odpadu od podnikateľských subjektov a rekreačnej oblasti s uložením v zariadení na zneškodnenie odpadov
8. zber, preprava a uloženie drobného stavebného odpadu zo zberného dvora na ul. Cintorínska v Tornali s uložením v zariadení na zneškodnenie odpadov
9. zber, preprava a zhodnotenie, zneškodnenie alebo uloženie jedlých olejov a tukov z domácností

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Zelené VO

Áno

Sociálne zodpovedné VO

Áno

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
20.08.2021 08:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
20.08.2021 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Tornaľa
Adresa
Mierová 14
Tornaľa
98201, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Iveta Beslerová
ivetabeslerova@gmail.com
+421 905642149
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/5250

Dokumenty