Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 28.09.2021 15:46

Karta zákazky #12349-MUT-199
Nákup kameniva pre OZ Vranov n/T časť A (bez dopravy) - výzva č. 4

Táto zákazka je súčasťou DNS #12349-MUT Nákup kameniva

Informácie

ID zákazky
13013
Názov predmetu
Nákup kameniva pre OZ Vranov n/T časť A (bez dopravy) - výzva č. 4
Číslo spisu
12349-MUT-199
Číslo z vestníka VO
71/2020
Číslo z vestníka EU
2020/S063-150381
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
4 960,00 EUR
Hlavný CPV
14212000-0 - Granuly, dryina, kamenný prach, riečny štrk, horninová drvina, drvený a mletý kameň, kamenné zmesi, štrkopieskové zmesi a iné štrkopiesky do betónu
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodanie kameniva bez dopravy. Bližší opis predmetu zákazky je uvedený vo výzve na predkladanie ponúk.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

Miesto realizácie predmetu zákazky : OZ Vranov n/T

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
03.07.2021 23:59:00
Plánované otváranie ponúk
06.07.2021 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Adresa
Nám. SNP 8
Banská Bystrica
975 66, Slovenská republika
Procesný garant
Miroslav Bača
miroslav.baca@lesy.sk
+421 000000000

Dokumenty