Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 08.08.2022 01:09

Karta obstarávania #18855/2021-220
Teleskopický manipulátor

Informácie

ID zákazky
13133
Názov predmetu
Teleskopický manipulátor
Číslo spisu
18855/2021-220
Druh postupu
Podlimitná zákazka
Typ šablóny
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
107 500,00 EUR
Hlavný CPV
42418900-8 - Mechanizmy na nakladanie alebo manipuláciu
Doplňujúci CPV
50000000-5 - Opravárske a údržbárske služby
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom verejného obstarávania je uzavretie kúpnej zmluvy na dodávka 1 ks nového teleskopického manipulátora určeného do rastlinnej a živočíšnej výroby a na iné komunálne práce vrátane daňových poplatkov komplexného zabezpečenia služieb spojených s dodávkou tovaru, vrátane dopravy do miesta plnenia (náklady na dopravu, poistenie a ostatné náklady spojené s dodávkou tovaru), odskúšania prevádzky, zaškolenia obsluhy, návodu na obsluhu a údržby, servisného zošita so záručnými podmienkami v slovenskom jazyku, kompletného príslušenstva pre plnohodnotnú prevádzku teleskopického manipulátora, plného objemu prevádzkových hmôt a mazív, min. 10 l paliva a vykonanie servisnej prehliadky po 500 Mth v rozsahu určenom výrobcom na teleskopickom manipulátore v cene teleskopického manipulátora vrátane materiálu, filtrov, dopravy a práce mechanika.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Náklady použitím prístupu nákladovej efektívnosti najmä nákladov počas životného cyklu
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
19.07.2021 10:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
19.07.2021 11:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Adresa
Nám. SNP 8
Banská Bystrica
975 66, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. František Fodor
frantisek.fodor@lesy.sk
+421 918444222

Dokumenty