Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 21.10.2021 10:34

Karta obstarávania #FNTN-PZ-01-2021-SÚ-pracovisko angiografie
Stavebné úpravy pre vybudovanie pracoviska Angiografie

Informácie

ID zákazky
13308
Názov predmetu
Stavebné úpravy pre vybudovanie pracoviska Angiografie
Číslo spisu
FNTN-PZ-01-2021-SÚ-pracovisko angiografie
Číslo z vestníka VO
32747 - WYP
Druh postupu
Podlimitná zákazka
Typ šablóny
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
509 000,49 EUR
Hlavný CPV
45000000-7 - Stavebné práce
Doplňujúci CPV
45215100-8 - Stavebné práce na stavbe budov určených pre zdravotníctvo
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK022 - Trenčiansky kraj
Stručný opis

Predmetom zákazky sú stavebné úpravy pracoviska ANGIA a nevyhnutné stavebné úpravy priľahlých časti rádiologického oddelenia ako aj zákroková sála pre OAIM /ARO/. Stavebné úpravy sa budú realizovať v jestvujúcich priestoroch rádiologického pracoviska na I.NP a čiastočne v I.PP. Budova v ktorej sa budú prevádzať stavebné úpravy je napojená na všetky inžinierske siete. K budove sú vedené jestvujúce vnútroareálové komunikácie. Jestvujúce vstupy na pracovisko ostanú nezmenené. Vzhľadom na interiérovú rekonštrukciu sa stavba okrem prístupových ciest pre materiály nedotýka exteriéru a nie je potrebné pre ňu vyžadovať ochranné pásma. Požiadavky na demolácie nie sú predmetom stavby. Záber poľnohospodárskeho a lesného pôdneho fondu nie je potrebný nakoľko sa stavba bude realizovať v jestvujúcich priestoroch I.NP a čiastočne v I.PP a nedôjde ani k výrubu zelene. Angio pracovisko bude obsahovať ovládač, Angio vyšetrovňu, príprava pacienta, šatňu, umyvárku lekárov, upratovačku a čistiaca miestnosť. Sklad liekov ARO a sklad prístrojov ARO budú slúžiť pre oddelenie ARO. Zákroková sála pre ARO bude obsahovať zákrokovú sálu, filter, upratovačka, kúpeľná ARO pacientov. Dvere do vyšetrovne Angia zo skladu liekov a skladu prístrojov sa zamknú a zhotový sa priečka z požiarneho sádrokartónu vyplnená nobasilom. Technická miestnosť a strojovňa VZT budú v zhotovené na I.PP. Nad ANGIO pracoviskom sú sociálne zariadenia lôžkového dodelenia a pod ANGIOM pracoviskom je strojovňa VZT a čiastočne chodba.
Realizácia stavebných úprav sa uskutoční v zmysle projektovej dokumentácie vypracovanej spoločnosťou DOMINO PROJEKT, Ing. Juraj Šuty, Berlínska 19, Košice.
Verejný obstarávateľ v danom postupe verejného obstarávania postupuje podľa § 112 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Sociálne zodpovedné VO

Áno

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
10.09.2021 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
10.09.2021 09:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Fakultná nemocnica Trenčín
Adresa
Legionárska 28
Trenčín
91171, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Michal Plesník
michal.plesnik@fntn.sk
+421 326566838

Dokumenty