Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 03.10.2023 22:39

Karta obstarávania #6658
„Kompletná rekonštrukcia objektu na ulici Osuského 8 za účelom vybudovania Strediska sociálnych služieb ( SSS )“

Informácie

ID zákazky
13322
Názov predmetu
„Kompletná rekonštrukcia objektu na ulici Osuského 8 za účelom vybudovania Strediska sociálnych služieb ( SSS )“
Číslo spisu
6658
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
65 266,67 EUR
Hlavný CPV
71322000-1 - Inžinierske projektovanie pre práce v civilnom stavebnom inžinierstve
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Projektová dokumentácia bude zahŕňať komplexnú rekonštrukciu objektu bývalého „Lepšieho sveta” na ulici Osuského 8 v Bratislave - Petržalke, na budúce Stredisko sociálnych služieb ( SSS ). V jej členení budú tieto vypracované časti:

Projektová dokumentácia bude vypracovaná v nasledovných stupňoch:

1. Predprojektová príprava a Architektonická štúdia (spolu ďalej len „AŠ“)
3. Dokumentácia pre územné rozhodnutie (ďalej len „DUR“)
4. Projekt pre stavebné povolenie a realizáciu Stavby (ďalej len „PDRS“)
5. Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia Stavby (ďalej len „PSV“)
5. Odborný autorský dohľad (ďalej len „OAD“)

Podrobný opis predmetu zákazky je v Zmluve o dielo.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
20.07.2021 12:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
20.07.2021 13:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka
Adresa
Kutlíkova 17
Bratislava
85212, Slovenská republika
Procesný garant
Katarína Céreová
katarina.cereova@petrzalka.sk
+421 947487183

Dokumenty