Stav: Zrušená

Serverový čas: 22.09.2021 22:51

Karta zákazky #MAR 6/2021-001
Spracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu výkaz výmer, technická správa, odsúhlasenie postupov s KPÚ pre objekt Pamätník SNP , Námestie SNP 32 811 01 Bratislava 1

Informácie

ID zákazky
13440
Názov predmetu
Spracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu výkaz výmer, technická správa, odsúhlasenie postupov s KPÚ pre objekt Pamätník SNP , Námestie SNP 32 811 01 Bratislava 1
Číslo spisu
MAR 6/2021-001
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
1 500,00 EUR
Hlavný CPV
71240000-2 - Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
Doplňujúci CPV
71300000-1 - Inžinierske služby
71320000-7 - Inžinierske projektovanie
71322100-2 - Výpočet stavebných nákladov pri stavebno-inžinierskych prácach
71330000-0 - Rôzne inžinierske služby
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je spracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu výkaz výmer, technická správa, odsúhlasenie postupov s KPÚ pre objekt Pamätník SNP , Námestie SNP 32 811 01 Bratislava, ktorý rieši:
- Umelecko-remeselné čistenie mramorových obkladov
- Reštaurátorské očistenie bronzových sôch
- Aplikáciu antigrafity povrchovej úpravy
- Náklady na opravu, údržbu a rekonštrukciu pamätníka
Súčasťou projektu je technická správa, ktorá musí obsahovať:
- Popis čistiacich materiálov používaných na čistenie sôch, mramorových obkladov a antigrafitových náterov, včetne ich množstva
- Popis pracovných postupov
- Popis údržby pamätníka po rekonštrukcii

Projekt musí byť schválený KPÚ. Rozsah: 30 človekohodín v I. kategórií, vysokokvalifikované práce koncepčné a koordinačné služby.
Doba spracovania projektu vrátane vyjadrenia KPÚ by mali byť 2 týždne.
Požadujú sa nasledujúce doklady o odbornej spôsobilosti: vykonávanie reštaurátorských prác na bronzových sochách a kamenárske práce na NKP, požadujú sa predložiť v rámci súčinnosti pred vystavením objednávky úspešnému uchádzačovi

Všeobecne: Súsošie troch bronzových postáv – partizána a dvoch žien. rozmery: výška – žena vpravo: 340 cm, výška – partizán: 483 cm, výška – žena vľavo: 357 cm.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
23.07.2021 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
23.07.2021 10:30:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
Adresa
Šafárikovo námestie 76/3
Bratislava
81102, Slovenská republika
Procesný garant
Milan Hamala
vo@marianum.sk
+421 250700118
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2112

Dokumenty