Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 30.07.2021 03:46

Karta DNS #MAR 6/2021
DNS Architektonické a inžinierske služby

Informácie

ID zákazky
11568
Názov predmetu
DNS Architektonické a inžinierske služby
Číslo spisu
MAR 6/2021
Číslo z vestníka VO
v,č. 89/2021, 19307 - WYS
Druh postupu
DNS
Typ šablóny
DNS
Druh obstarávania
Služby
Predpokladaná hodnota
185 000,00 EUR
Hlavný CPV
71240000-2 - Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
Doplňujúci CPV
71250000-5 - Architektonické a inžinierske služby a dozor
71300000-1 - Inžinierske služby
71320000-7 - Inžinierske projektovanie
71322000-1 - Inžinierske projektovanie pre práce v civilnom stavebnom inžinierstve
71322100-2 - Výpočet stavebných nákladov pri stavebno-inžinierskych prácach
71330000-0 - Rôzne inžinierske služby
71336000-2 - Inžinierske podporné služby
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Konkrétny rozsah predmetu zákazky, podrobná špecifikácia oblasti architektonických a inžinierskych služieb, konkrétny rozsah a špecializácia, ako aj ostatné doplňujúce informácie budú súčasťou jednotlivých výziev v rámci zriadeného DNS, ktoré budú zaslané všetkým kvalifikovaným záujemcom prostredníctvom systému JOSEPHINE.

Základným východiskom je kategorizácia a maximálny rozsah požadovaných služieb:
I. kategória, vysokokvalifikované práce koncepčné a koordinačné služby, rozsah max. 580 hodín, architektonické služby,
II. kategória, veľmi náročné koncepčné služby, rozsah max. 2 000 hodín, architektonické a inžinierske služby,
III. kategória, náročné služby rozsah max. 1 200 hodín, inžinierske služby,
IV. kategória, menej náročné služby rozsah max. 2 000 hodín, inžinierske služby,

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Poznámka

Verejný obstarávateľ zvolil DNS ako otvorený a transparentný systém, z dôvodu potreby realizácie opakovaných architektonických a inžinierskych služieb. Nakoľko sa rozpočet verejného obstarávateľa, podľa aktuálnych potrieb, v priebehu kalendárneho roku mení, nedokáže verejný obstarávateľ iným spôsobom zabezpečiť dodržanie ustanovení ZVO o účelovom delení zákazky. Verejný obstarávateľ bude transparentne zverejňovať jednotlivé výzvy v rámci DNS podľa aktuálnych potrieb a možností rozpočtu. Otázku bežnej dostupnosti sa snažíme vyriešiť zverejnením kompletnej podkladovej dokumentácie a umožnením obhliadky miesta plnenia v rámci jednotlivých výziev.
Verejný obstarávateľ bude požiadavky na technickú a odbornú spôsobilosť riešiť v jednotlivých výzvach v rámci súčinnosti pri uzatváraní zmlúv.

Termíny

Lehota na predkladanie žiadostí
17.05.2021 11:00:00
Plánované otváranie žiadostí
17.05.2021 11:30:00
Dodatočný termín na predkladanie žiadostí -Trvanie DNS
17.05.2024 16:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
Adresa
Šafárikovo námestie 76/3
Bratislava
81102, Slovenská republika
Procesný garant
Milan Hamala
vo@marianum.sk
+421 250700118
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2112

Dokumenty

Zákazky