Stav: Ukončená

Serverový čas: 05.10.2023 03:51

Karta obstarávania #1/2021
Prenájom časti pozemku, v územnom obvode verejného prístavu Bratislava, parcelné č. 3851/1 o výmere 3000 m2, ostatná plocha

Komunikácia