Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 28.11.2021 21:35

Karta obstarávania #1/2021
Prenájom časti pozemku, v územnom obvode verejného prístavu Bratislava, parcelné č. 3851/1 o výmere 3000 m2, ostatná plocha

Informácie

ID zákazky
13517
Názov predmetu
Prenájom časti pozemku, v územnom obvode verejného prístavu Bratislava, parcelné č. 3851/1 o výmere 3000 m2, ostatná plocha
Číslo spisu
1/2021
Druh postupu
Obchodná verejná súťaž
Typ šablóny
Obchodná verejná súťaž
Druh obstarávania
-
Výsledok verejného obstarávania
Nájomná zmluva
Predpokladaná hodnota
12,10 EUR
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Vyhlasovateľ vyhlasuje OVS o najvýhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy, predmetom ktorej bude
prenájom časti pozemku, ktorý sa nachádza v územnom obvode verejného prístavu Bratislava, zapísanom na liste vlastníctva č. 882, vedeného Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor, katastrálne územie: Nivy, obec: Bratislava – mestská časť Ružinov, okres Bratislava II, pozemok registra „C“ KN parcelné č. 3851/1, druh pozemku: ostatná plocha o výmere 3000 m². Grafické znázornenie obsahuje Príloha č. 6 týchto SP.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Podľa súťažných podkladov
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
19.08.2021 13:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Verejné prístavy, a. s.
Adresa
Prístavná 10
Bratislava
821 09, Slovenská republika
Procesný garant
Gabriela Knapová
gabriela.knapova@vpas.sk
+421 910448650

Dokumenty