Stav: Ukončená

Serverový čas: 03.10.2023 23:29

Karta obstarávania #2/2021
Prenájom časti pozemku, v územnom obvode verejného prístavu Bratislava, parcelné č. 9193/422 o výmere 2500 m2, ostatná plocha

Komunikácia