Stav: Ukončená

Serverový čas: 03.12.2023 20:40

Karta obstarávania #2/2021
Prenájom časti pozemku, v územnom obvode verejného prístavu Bratislava, parcelné č. 9193/422 o výmere 2500 m2, ostatná plocha

Informácie

ID zákazky
13518
Názov predmetu
Prenájom časti pozemku, v územnom obvode verejného prístavu Bratislava, parcelné č. 9193/422 o výmere 2500 m2, ostatná plocha
Číslo spisu
2/2021
Druh postupu
Verejná obchodná súťaž
Typ šablóny
Verejná obchodná súťaž
Druh obstarávania
-
Výsledok obstarávania
Nájomná zmluva
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Vyhlasovateľ vyhlasuje OVS o najvýhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy, predmetom ktorej bude
prenájom časti pozemku, ktorý sa nachádza v územnom obvode verejného prístavu Bratislava, zapísanom na liste vlastníctva č. 882, vedeného Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor, katastrálne územie: Nivy, obec: Bratislava – mestská časť Ružinov, okres Bratislava II, pozemok registra „C“ KN parcelné č. 9193/422, druh pozemku: ostatná plocha o výmere 2500 m². Grafické znázornenie obsahuje Príloha č. 6 týchto SP.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Podľa súťažných podkladov
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
19.08.2021 13:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Verejné prístavy, a. s.
Adresa
Prístavná 10
Bratislava
821 09, Slovenská republika
Procesný garant
Gabriela Knapová
gabriela.knapova@vpas.sk
+421 910448650

Dokumenty