Stav: Ukončená

Serverový čas: 28.09.2021 15:31

Karta zákazky #12349-MUT
Nákup kameniva pre OZLT - časť B (s dopravou) - výzva č. 18

Táto zákazka je súčasťou DNS #12349-MUT Nákup kameniva

Informácie

ID zákazky
13692
Názov predmetu
Nákup kameniva pre OZLT - časť B (s dopravou) - výzva č. 18
Číslo spisu
12349-MUT
Číslo z vestníka VO
71/2020
Číslo z vestníka EU
2020/S 063-150381
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
13 800,00 EUR
Hlavný CPV
14212000-0 - Granuly, dryina, kamenný prach, riečny štrk, horninová drvina, drvený a mletý kameň, kamenné zmesi, štrkopieskové zmesi a iné štrkopiesky do betónu
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodanie kameniva (štrku) s dopravou. Bližší opis predmetu zákazky je uvedený vo výzve na predkladanie ponúk.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

Miesto realizácie/dodania predmetu zákazky: Expedičný sklad Šášovské Podhradie, Šašovské Podhradie 107, okres Žiar nad Hronom

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
09.08.2021 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
09.08.2021 10:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Adresa
Nám. SNP 8
Banská Bystrica
975 66, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Marián Donoval
marian.donoval@lesy.sk
+421 918334522

Dokumenty